children-832136_1920

En artikel i Information i dag har denne rubrik:

Rapport: Ikkevestlige børn er mindre empatiske end danske

Børnehavebørn af ikkevestlige forældre er dårligere til dansk og har ringere sociale færdigheder end børn af danske forældre, viser undersøgelse af 13.000 børn i Danmark

Den slags konklusioner, baseret på omtale af en rapport udarbejdet på baggrund af en analyse udført af forskere fra AU, SDU og Rambøll, er selvfølgelig allerede blevet modtaget med kyshånd af bestemte debattører og politikere.

Jeg bliver tit lidt utryg for den slags formidling, som denne artikel er udtryk for, nemlig en journalists forsøg på at formidle konklusioner af en stor kvantitativ undersøgelse. Denne slags formidling har nemlig en ærgerlig tendens til at komme med langt mere bastante konklusioner end den oprindelige undersøgelse har belæg for.

Man kan nemlig stille spørgsmål til selve undersøgelsen, som en del journalister desværre ikke gør. Det helt oplagte spørgsmål er om der skulle være skjulte variabler, dvs. om der er faktorer som ikke kan uddrages af datamaterialet, men kan forklare korrelationer. Min klare fornemmelse er, at det er tilfældet her.

Rapporten, som omtales i artiklen i Information, kan hentes fra Undervisningsministeriet (alias Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling) og fra Institut for Økonomi på Aarhus Universitet.

I rapportens indledning står der

Det skal også nævnes, at de tre baggrundsfaktorer indgår i tolkningen som ”rene” mål for baggrundsfaktorerne, hvilket betyder, at vi i denne indledende undersøgelse ikke har korrigeret for øvrige faktorer, fx om den enlige mor også har et lavt uddannelsesniveau. Fx er der en højere andel af mødre med ikke-dansk baggrund, der ikke har nogen uddannelse, sammenlignet med mødre med en dansk baggrund.

Lige efter, på side 9 er der en særdeles interessant fodnote. Her står der

Det er valgt ikke at bruge indkomstvariable, idet Danmarks Statistiks register for familieindkomster i skrivende stund kun er opdateret til og med 2012. Da baselinemålingerne i Fremtidens Dagtilbud er gennemført i 2014 (og nogle af børnene end ikke var født endnu i 2012) anses det ikke for at være tilstrækkeligt relevant at vurdere sammenhængen mellem børnenes kompetencer og indkomstvariable fra 2012.

Forældrenes indkomst og uddannelse har stor betydning for børns mentale udvikling, og det bliver da også nævnt i rapporten – men det inddrages altså slet ikke i analysen.

Fra min egen studietid husker jeg mit 4. semester-projekt på matematikuddannelsen, hvor vi i min projektgruppe (ud over at lære en masse om lineære normale modeller og lineær algebra) opdagede at der er en korrelation mellem gymnasieelevers matematikkarakterer og hvilken samfundsklasse, de kommer fra. Det undrer mig derfor yderligere, at samfundsklasse-relaterede faktorer ikke bliver inddraget i større omfang i analysen fra AU, SDU og Rambøll.

På side 36 siger forfatterne af rapporten endda

Internationale studier viser bl.a., at børn fra familier med lav husstandsindkomst har svagere tidlige matematiske kompetencer end børn fra familier med højere husstandsindkomst (Clements & Sarama, 2008), særligt i forhold til mere abstrakt matematisk problemløsning.

men dette følger de slet ikke op på.

(Visited 165 times, 1 visits today)