I dag er der en lang artikel i dagbladet Information, der tager udgangspunkt i en undersøgelse foretaget af tænketanken DEA. Den viser, at mange ansatte og studerende på danske universiteter oplever, at de har begrænset indflydelse.  Uddannelses- og forskningsministeret siger, at 

…når universiteterne skal træffe vigtige beslutninger, skal studerende og ansatte inddrages…

og denne formulering kan genfindes i universiteternes vedtægter. Men mange ansatte og studerende, der er medlem af bestyrelserne oplever, at de eksterne bestyrelsesmedlemmer (som udfør bestyrelsens flertal – det kræver universitetsloven af 2003) er i en slags alliance med de ansatte ledere, og her ikke mindst dekaner og rektor.

Egentlig burde dette dog ikke være overraskende. Ordet “inddrage” er nemlig omhyggeligt valgt; det lyder flot, men er reelt bare et vagt begreb, som ikke indebærer at man som ansat eller studerende har nogen form for beslutningskompetence. Det har man nemlig ikke.  I universitetsloven af 2003 står der ikke, at kun ansatte ansatte og studerende ikke har nogen beslutningskompetence overhovedet, men det er sådan, både lovens bogstav og ånd er. De steder, hvor der tales om beslutninger i universitetsloven, er det altid bestyrelsen eller rektor, der har beslutningskompetencen (der står faktisk ikke engang noget om institutledere eller studieledere skulle have beslutningskompetence – heller ikke i f.eks. Aalborg Universitets vedtægter!). De eneste års sager på Aalborg Universitet om delingen af det teknisk-naturvidenskabelige fakultet og om tilhørsforholdet for et institut viser, at man sagtens kan fortolke inddragelse som at ansatte og studerende først bliver informeret, når en beslutning er blevet truffet og måske endda kun bliver delvist informeret.

I en demokratisk forfatning ville der være en konkret form for mindretalsbeskyttelse , men det er der ikke i universitetsverdenen – for den er ikke længere demokratisk. Ironisk nok er det stadig det videnskabelige personale og de studerende, der er det faktiske flertal, men altid er et mindretal i bestyrelsen.

(Visited 62 times, 1 visits today)