I dag barslede de såkaldte Udvalg om bedre universitetsuddannelser under Uddannelsesministeret med sin rapport Universitetsuddannelser til fremtiden.

Udvalget består af 11 medlemmer, hvoraf 5 kommer fra de danske universiteter (og to af disse medlemmer er rektorer). Så præcis som i andre sammenhænge er der eksternt flertal. Dansk Industri og Dansk Erhverv er med, og der er en afdelingschef fra Finansministeriet med. Den ene af de to professorer, der er med, er professor i økonomi.

Der er synspunkter i rapporten om mange forskellige forhold af uddannelserne – lige fra optagelse på uddannelser over antallet af uddannelser til evaluering af undervisning. Også den daglige ledelse af uddannelserne er der holdninger til. Om studienævnene står der

Der er i dag uklarhed om ansvarsfordelingen mellem studienævn og den enstrengede ledelse. Et flertal i udvalget (Uddannelses- og Forskningsministeriet, Finansministeriet, David Dreyer Lassen, Mads Bryde Andersen, Dansk Industri og Dansk Erhverv) anbefaler, at universitetsloven ændres, så ansvaret for uddannelsernes indhold og kvalitet forankres entydigt i den enstrengede ledelse. Det indebærer en ændring af kompetencefordelingen mellem studienævn og den enstrengede ledelse, således at det entydigt bliver ledelsens ansvar at tilrettelægge arbejdet med og udstikke rammerne for uddannelsernes indhold og kvalitet. Studienævnene vil fortsat skulle spille en vigtig rolle i arbejdet med at udarbejde studieordninger, følge op på uddannelsesevalueringer og merit m.v. inden for de rammer, som ledelsen fastsætter.
For yderligere at understøtte det ledelsesmæssige ansvar for uddannelsernes indhold anbefaler flertallet i udvalget, at studielederen altid er formand for studienævnet.

Jeg bemærker, at udvalget altså vil koncentrere magten hos studielederen, og at studielederen skal vælges af universitetets ledelse uden om studienævnet i stedet for ved indstilling fra studienævnet. Hvis dette bliver studienævnenes fremtidige rolle, nemlig at skulle adlyde en udefra kommende studieleder, er min lyst til at deltage i studienævnsarbejde i fremtiden så lille, at den er ved at være væk. Vi har allerede set de meget tydelige konsekvenser af den “enstrengede” ledelse på danske universiteter (bl.a. på mit eget universitet), nemlig en voldsom koncentration af magten hos rektor. og det kan ikke undre at et udvalg der bl.a. har to rektorer som medlemmer helst bare vil have mere af den slags.