Kategorier
Blog Det er din egen skyld

Et familieanliggende?

Nu har EU planer om at indføre øremærket barsel til mænd. Regeringen udtaler, at den er modstander af dette. Argumentet fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen var i går at 

…det er et familieanliggende, hvor den enkelte familie skal have lov at indrette sig, som man finder det bedst.

Men i dag kommer der så et udspil fra regeringens såkaldte “opdragelsesteam” (endnu et spændende nyt ord på en ny slags dansk). Opdragelsesteamet udtaler at

Vi mener, at det er et mål i sig selv at turde diskutere opdragelse – at bryde med de tabuer og barrierer, der kan være i forhold til det. For opdragelse er vigtigt. Opdragelse er ikke noget, vi skal afholde os fra at diskutere med argumenter om, at det er gammeldags, at så går man for tæt på, at det kun hører privatsfæren til, eller at det bare er et middelklasseproblem…

Et af opdragelsesteamets forslag er en “Obligatorisk forventningsafstemning mellem dagtilbud/skole og hjem”. De skriver:

Dette kan for eksempel udformes i en forældrekontrakt, hvor dagtilbud eller skole klart har formuleret, hvad de forventer af forældrene, hvad forældre kan forvente af dagtilbud/skole, og hvordan forældrene bedst muligt kan bakke op om barnets dagtilbud /skole til alles bedste…

Måske er alt dette godt, men jeg har svært ved at se en klar linje i regeringens politik for hvornår noget er et “familieanliggende” og hvornår myndighederne skal fastlægge principperne for hvordan forældre skal agere. Jeg aner, at udtalelserne om barselsorlov er møntet på dem, regeringen gerne vil tækkes, mens udtalelserne fra opdragelsesteamet mest er beregnet på at fastlægge en politik over for grupper i befolkningen, som regeringen opfatter som et problem. For den førstnævnte gruppe er familien ukrænkelig og et “familieanliggende” som regeringen ikke skal blande sig i, for den sidstnævnte gruppe forholder det sig noget anderledes.