Endnu engang er der diskussioner om hvilke hjælpemidler, eksaminander skal have adgang til ved skriftlig eksamen. Denne gang finder debatten sted i dagbladet Information, og som så ofte før er den konkrete indgangsvinkel de skriftlige eksaminer i gymnasieskolen. Nogle hævder, at en eksamen uden brug af alle hjælpemidler bare er en test af om eksaminanden kan reproducere. Andre gør gældende, at det ikke er tilfældet.

Et element, som bliver overset her, er selve resurseforbruget ved bedømmelse. Jeg sidder netop nu med knap 170 eksamensbesvarelser, som jeg skal bedømme. For mig er det vigtigt at kunne foretage bedømmelsen inden for rimelig tid. Jo flere frihedsgrader, der er i en eksamensopgave, og jo flere hjælpemidler, der er tilladt, jo mere omfattende bliver bedømmelsesopgaven – for man skal kunne finde ud af, hvor eksaminanden selv har bidraget og hvordan, for at finde ud af om læringsmålene er nået. I de fag, hvor jeg holder skriftlig eksamen, er spørgsmålene “lukkede” – det er ikke en fejl, men en konsekvens af de læringsmål, fagene har. De “lukkede” eksaminer må ikke reducere sig til at være en bedømmelse af, om man kan reproducere, men de kræver stor agtpågivenhed mht. hvilke hjælpemidler, der skal være tilladt. Til gengæld er bedømmelsen mere veldefineret og dermed også enklere. Det er overskueligt for mig at finde ud af om en algoritme er benyttet korrekt eller om et modstridsbevis anvender et korrekt ræsonnement. Stod jeg derimod med knap 170 diskuterende essays, hvor eksaminanderne havde fri adgang til WWW, ville jeg være prisgivet.

Men det betyder ikke at det frie essay er en dårlig eksamensform. I nogle fag udgør det en oplagt strategi for at undersøge om læringsmålene er opfyldt. Det gør så til gengæld, at bedømmelsen er mere krævende. Hvis der skal være mange hjælpemidler tilladt og hvis eksamen skal være åben, skal bedømmerne også have resurser (og her især tid) nok til at foretage en ordentlig bedømmelse, der afgør hvad der er hver enkelt eksaminands bidrag. Hele dette resurseaspekt af bedømmelserne og koblingen til bedømmelsernes kvalitet er der desværre ikke rigtig fokus på i disse nedskæringstider.