Avocado?

I dag var der bl.a. avocado til aftensmad derhjemme. Lige nu er der over 7 millioner forekomster af hashtagget #avocado på Instagram – det er en populær frugt, vi har med at gøre. Blød, mild og fotogen, dét er den. Jeg er formodentlig i fare for at være en lyseslukker, men måske er det ikke så godt igen, at avocadoer er blevet så populære.

En britisk artikel peger på tre gode grunde til ikke at spise så mange avocadoer.

  • Vandforbruget ved dyrkning af avocadoer er stort. Det kræver mere end 600 liter vand at producere et kilo af denne frugt. I nogle lande, bl.a. Chile, finder dyrkningen sted i områder med lav nedbørsmængde, og dermed går det ud over grundvandet.
  • Prisen på avocadoer er på vej op på grund af uheldigt vejr, som kan skyldes klimaforandringerne.
  • Og i den sædvanlige ironiske kobling hermed bemærker man, at CO2-fodaftrykket er ekstra højt for avocadoer, der sælges i Storbritannien – og også i Danmark – da frugten primært dyrkes i Sydamerika og Afrika og derfor ofte skal transporteres meget langt.

Og så kan man læse i The Guardian, at avocadodyrkningen i Mexico er blevet viklet ind i landets blodige bandekrig.

Først bliver det koldt…

Beaufort-gyren. Billede: NSIDC/AMAP (https://nsidc.org/cryosphere/seaice/processes/circulation.html)

I disse dage forsøger vi at fatte, at Donald Trump nu har været USAs præsident i et år. En af de mest skræmmende konsekvenser af af Trump er kommet til magten i USA er hans systematiske ligegyldighed over for den globale opvarmning. Et af præsidentens mange tweets (helt tilbage fra 2015, længe inden han blev præsident) tog udgangspunkt i præcis den naive skepsis, som mange amerikanere (og sikkert også mange andre) deler. Det er også svært at forstå, hvordan det kan blive koldere, når kloden bliver varmere.

Men der er ingen modsætning mellem lave temperaturer og klimaforandringer. Vi har en tendens til at fokusere på at kloden bliver varmere. En ny dansk artikel af Mads Nyvold beskriver da også hvordan det vil være at bo i et fem grader varmere Danmark. Det er skræmmende læsning.

Men det kan formodentlig  gå lige modsat til at begynde med. En ny undersøgelse fra Yale University i USA antyder det kraftigt, og også dén er skræmmende læsning. Undersøgelsen sigter mod at forstå hvordan de såkaldte gyrer bliver påvirket af den globale opvarmning, og hvordan ændringer i gyrerne påvirker klodens klima. En gyre er en vinddreven strømhvirvel i havet; præcis hvor mange der er i verdenshavene, afhænger af opgørelsesmetoden, men der er ikke så mange. Én af dem er den såkaldte Beaufort-gyre. Den fører havisen i Det Arktiske Ocean rundt, og på den måde har dens faste kredsløb været med at sikre at havisen i polarhavet kan være tyk og stabil, så det meste af Det Arktiske Ocean har været isdækket hele året – indtil for nylig. Hvert femte til syvende år skifter Beaufort-gyren omløbsretning og sender store mængder is og ferskvand sydpå, ned i Atlanterhavet. Eller rettere: Sådan har det været indtil for nylig.

Der er nu gået 12 år siden Beaufort-gyren sidst skiftede omløbsretning. En årsag til at der er gået så længe, er formodentlig afsmeltningen af Grønlands indlandsis forårsaget af den globale opvarmning. Når Beaufort-gyren en dag igen skifter omløbsretning – og der går måske ikke så længe – vil der komme meget store mængder is og koldt vand sydpå, og da vil klimaet i Europa (og på Island) blive meget koldere. Det vil gå hårdt ud over fiskeri og landbrug.

Men det er ikke ligefrem det, der præger mediebilledet.

En biting?

Det er vinter i Danmark, og man ser ikke ret mange insekter derude (om nogen overhovedet). Men rundt omkring overvintrer de. I et bibo klumper de mange arbejderbier sig sammen om deres dronning og kan på den måde kan de små insekter sammen holde temperaturen oppe på 30 grader.

Der er en lang, informativ og rigtig trist artikel i dagbladet Information i dag om biernes liv og om hvordan moderne pesticider, specielt de såkaldte neonikotinoider, og herbicider, specielt glyfosat (bedre kendt som Roundup), truer vore dages bibestande – og vel også insekter som helhed. Fremkomsten af store, meget ensartede landbrugsområder med lav diversitet er årsag til kunstigt fremkaldte økosystemer, hvor der også er en langt mere sparsom fauna. Jeg har selv en helt anekdotisk fornemmelse af, at der er færre insekter i de varme måneder end der var, da jeg var ung.

Særligt trist er det, at det tilsyneladende kun tager få årtiers brug af giftstoffer i jagten på kortsigtet gevinst at true vigtige dyrearter. Og bierne er vigtige. Ifølge forskerinstitutionen IPBES, som er den globale biodiversitets pendant til FNs Klimapanel, er det en landbrugsproduktion til en årlig værdi af mellem 235 og 577 milliarder dollar, der er afhængig af bestøvning ved dyrs hjælp. Hvis der er et argument for økologisk landbrug, der bør kunne overbevise, må det være biernes argument.

Mad og resurser

I de seneste år er det, som om der er kommet et større og mere positivt fokus på det at spise vegetarisk, for ikke at sige vegansk. I den nye SuperBrugs i nærheden af hvor jeg bor, er der en frysedisk, en køledisk og en ikke helt lille hylde med veganske produkter – en forbløffende udvikling fra dengang for 23 år siden, hvor jeg selv blev planteæder.

Samtidig synes jeg dog også, at diskussionerne af hvorfor man bør spise plantebaseret (for det synes jeg jo) har det med at køre fast. Der er en del etiske argumenter, som er svære at diskutere og har det med ikke at overbevise så mange, og det er tit her, man strander. De bedst kendte kvantificerbare argumenter for at  det er en god idé at spise planter i stedet for at spise animalsk, har ofte været argumenter om folkesundhed. Men i virkeligheden tror jeg nu, at de allermest overbevisende argumenter kommer et helt andet sted fra.

Ifølge Tackling Climate Change Through Livestock, en rapport fra 2013 udarbejdet af FNs fødevareorganisation FAO, skyldes 14,5 procent af den menneskeskabte udledning af drivhusgasser animalsk fødevareproduktion. Produktionen af oksekød står for 65 procent af den klimabelastning, som verdens samlede animalske fødevareproduktion forårsager, og målt på udledning af drivhusgasser pr. kilo protein,  giver oksekød tre gange så stor en udledning pr. kilo protein som komælk, omkring seks gange så meget som svinekød og endnu mere i forhold til fjerkræ og æg.

Og i år er der så noget andet, der nu også står klart: at animalsk produktion beslaglægger rigtig store landområder i forhold til udbyttet. Diagrammet ovenfor er baseret på en artikel fra juni i år af de to amerikanske miljøforskere Michael Clark og David Tilman i Environmental Science Letters (baseret på analyser af data fra 164 fagfællebedømte undersøgelser), og det viser hvor mange kvadratmeter, det kræver at producere 1 gram protein. Oksekød og fårekød kræver 1,02 kvadratmeter pr. gram, mens hvede kræver 0,04 kvadratmeter og bælgfrugter (dvs. bønner og linser) kun kræver 0,01 kvadratmeter pr. gram protein.

Nogle ville her hævde, at det faktisk er en god arealudnyttelse at lade drøvtyggende dyr gå på græs, men Clark og Tilman kan faktisk også påvise, at det faktisk slet ikke er tilfældet. Også dét bør mane til eftertanke.

1000 dage tilbage

I denne uge og frem til den 17. november samles verdens ledere i Bonn ved COP23 for at komme videre med en global indsats for at standse klimaforandringerne. Der er gået to år siden klimaaftalen i Paris; løfterne fra dengang var at den globale opvarmning i 2020 skulle være ’et godt stykke under to grader’ og helst ved 1,5 grader. FNs Emissions Gap Report taler sit tydelige sprog;  flere af forfatterne er i øvrigt med i samarbejdet mellem Danmarks Tekniske Universitet og FNs miljøprogram UNEP

En anden måde at tænke på klimamålene er at måle afstanden til 2020 i dage. Lige nu har vi 1000 dage tilbage, og hvis vi tænker på denne måde, kan det måske hjælpe med at få alvoren til at fremstå klarere – det er faktisk ikke ret lang tid, vi har. Og alligevel er det påfaldende lidt, vi hører om COP23 i medierne.

Lastbilernes veje er uransagelige

En stor del af trafikken på de danske motorveje skyldes lastbiler, og en stor del af varetransporten skyldes lastbiler. Der er ganske vist færre lastbiler på de danske veje i 2014 end i 2008, men antallet af ton-kilometer (dvs. den samlede masse mål i ton multipliceret med det samlede antal kørte kilometer) er vokset.  66 procent af alle varer, der transporteres rundt i Danmark, transporteres i lastbil. 

Samtidig er det langt sværere at reducere CO2-udslippet for lastbiltrafikken end for persontrafikken; der findes ikke elektrisk drevne lastbiler til langdistancekørsel.

Man kunne da også godt forestille sig andre måder at transportere gods på over de lange strækninger end ad motorveje; det har altid slået mig som underligt, at man vil fragte gods mellem havnebyer (eller stationsbyer) i lastbil.

Alligevel er politikernes typiske argument for udbygning af motorvejsnettet, at det er persontrafikken, der skulle have problemer. Når det gælder Egholm-motorvejen, taler FDM om “bilisterne” og  “Komiteen for en 3. Limfjordsforbindelse” taler om “trafikanter” og “rejsende”.  Det er ikke underligt, at fortalerne agerer på denne måde – de skal have vælgeropbakning først og fremmest, og de mange personbilejere tæller mest her.

Men det er lastbilerne, der tæller. Hvis man nedbragte lastbiltrafikken på motorvejene og i stedet transporterede gods med mere CO2-venlige transportmidler (som f.eks. el-drevne tog – og elektriske godstog findes!), ville det tjene to formål: Bedre plads til personbilerne og lavere CO2-udslip.

De mange grunde til at kæmpe mod global opvarmning

Drawdown.org er et websted, hvor forskere, forretningsfolk og aktivister giver et samlet og udførligt bud på hvordan vi kan bremse og vende den menneskeskabte opvarmning (der er også kommet en bog ud af deres arbejde). Nogle af de helt store forandringer vil ifølge Drawdown.org indtræffe, hvis vi kan

  • stoppe madspild
  • give piger og kvinder en uddannelse på lige fod med drenge og mænd
  • reducere animalsk fødevareproduktion kraftigt
  • give kvinder mulighed for at drive landbrug

Herunder er deres bud på de 10 vigtigste længerevarende tiltag, vi kan gøre og for hvert af dem et estimat af hvor mange gigatons CO2 vi vil kunne reducere udledningen med. Det er overraskende, at en overgang til køleanlæg, der ikke anvender hydrofluorkarboner (HFC), vil kunne betyde så stor en forskel. HFC er allerede forbudt i Danmark, men det er bestemt ikke tilfældet i andre lande.

Også madspild er højt på listen; en tredjedel af al mad bliver i dag smidt ud. Madspild er den største udleder af drivhusgasser næst efter USA og Kina, og vi kan undgå at udlede 70,53 gigaton CO2, hvis verdens samlede madspild bliver bragt ned med 50 procent i 2050.  Og så er det bestemt også et problem at 800 millioner mennesker ikke får nok at spise.

Hvis man gerne vil læse mere på dansk, har dagbladet Information en god artikel om Drawdown.org’s katalog over løsninger.

Listen afslører samtidig også hvorfor “klimaskeptikerne” er så uhyggeligt bevidste om at stikke en kæp i hjulet. Producenter af fossile brændstoffer er (i al fald i et vist, betydeligt omfang) at finde blandt “klimaskeptikerne”, men der er også andre “klimaskeptikere”, og jeg fornemmer tydeligt, at mange af dem er bekymrede, fordi nogle af de tiltag, der for alvor kan nedbringe kilderne til global opvarmning, samtidig vil underminere deres magtpositioner. Det er nemlig tiltag, der ud over at nedbringe CO2-udledningen signifikant samtidig vil ændre på nogle virksomheders magtposition, ændre på kønsrollerne og i øvrigt også reducere social ulighed.

Sankthansaften på Egholm 2017

I år kom jeg igen til sankthansaften på Egholm, og denne gang var min hustru også med. Sankthansaften på Egholm er en god tradition, og arrangementet er forbilledligt godt organiseret. En anden god tradition er blevet dén at finde en taler, der er modstander af planerne om en motorvej over øen. I år var det Daniel Nyboe Andersen fra byrådet, der havde fået æren. Desværre er der også en tradition for at vejret skal være tvivlsomt på denne aften, og det regnede og blæste som på en halvdårlig efterårsdag. Alligevel var der pænt besøgt, og mange af deltagerne var kommet over fra fastlandet.

Henrik Mørch, der er formand for Egholms Venner og som jeg kender fra motorvejsmodstanderfællesinitiativet Fremtidens Aalborg, var omsider med i år som guitarist i folkemusikensemblet The Kæjlænders. Mange andre år har han været forhindret i selv at være med til sankthansaften på Egholm, fordi han skulle ud at spille. Men i aften fik vi ham at se og høre.

Og bålet? Det var stort og flot og varmede sådan som det skulle.

Der er i det hele taget mange gode grunde til at tage til sankthansaften på Egholm. Her til aften var det f.eks. tilfældet at hovedtaleren ved et andet sankthansbål i Aalborg, nemlig dét ovre i Hasseris, var en dagsaktuel person ved navn Inger Støjberg.

Hemmeligheden bag Aalborg Øst?

Oddesundvej i Aalborg Øst. Foto: AKU- Aalborg

Der er måske en uventet sammenhæng mellem forurening og social ulighed.  En af de mere overraskende undersøgelser, jeg har set, er en undersøgelse af hvordan det kan være at det i mange større byer er sådan, at de socialt mest belastede områder ligger i byens østlige del. Sådan er det i mange britiske storbyer og det er også tilfældet i bl.a. Paris, New York og Helsinki. Og det er såmænd også sådan i Nordens Paris; Aalborg Øst er et udsat boligområde i forhold til resten af Aalborg, og den almene folkesundhed er på et lavere niveau end i den vestlige del af byen.

Forklaringen skulle ifølge en britisk undersøgelse fra 2016 være – vindforholdene. I mange byer på den nordlige halvkugle er vestenvinden fremherskende, dvs. blæsten går mod øst. Og den fører forureningen med sig østover.

Forskerne konstruerede en matematisk model for vindforholdene i 70 britiske storbyer ud fra hvordan industrien og dens forureningskilder i form af skorstene ville have været i 1880. Konklusionen, de nåede, var at områder med en høj grad af luft forurening var i signifikant større fare for at blive lavindkomstområder – og at de generelt lå i den østlige del af byerne. De, der havde råd, ville ganske enkelt vælge at flytte fra de mest forurenede område, og de, der ikke havde råd, havde en større risiko for at få problemer med dårligt helbred.

Det rigtig interessante er at der i de byer, hvor forureningen blev begrænset markant, efterhånden skete en udligning mellem de rigere og de ikke så rige bydele. Så her er endnu et vigtigt og overraskende argument for at det er vigtigt at begrænse forurening – det vil kunne gøre noget ved social ulighed.

Konferencedeltagelse og klimaforandringer

Jeg har ikke bil. Mit hus er blevet grundigt isoleret, og jeg spiser ikke animalske produkter. Men jeg flyver flere gange om året som del af mit arbejde for at deltage i akademiske konferencer eller for at besøge kolleger på universiteter i udlandet. Ifølge Air Transport Action Group er flyvning årsag til omkring 2 procent af den menneskeskabte udledning af CO2.

Så jeg belaster faktisk miljøet forholdsvis voldsomt, og dette har jeg ofte tænkt over. Der findes allerede en Conference CO2 Calculator, der kan give et estimat af miljøbelastningen ved at deltage i en konference.

SIGPLAN, der er ACMs særlige interessegruppe for forskning i programmeringssprog, har lavet et dokument med forslag til hvordan konferencer kan begrænses. Der er mange gode forslag, lige fra at man kan lægge konferencer på steder som de fleste ikke skal rejse så langt for at komme til, over at man kan slå konferencer sammen og dermed reducere antallet af rejser til at lave virtuelle konferencer.

Men det er en komplikation, at det i datalogi i modsætning til f.eks. matematik er tilfældet, at nogle konferencer er vigtigere publikationskanaler end mange tidsskrifter. Og det er en yderligere udfordring, at konferencerne ofte er det sted, hvor man mødes med sine forskerkolleger fra udlandet og dermed bliver det sted, hvor man omsider får mulighed for at tilbringe en stund sammen ansigt til ansigt.

Det er nemlig aldrig helt det samme at mødes på nettet. I min egen erfaring har jeg altid fået langt større udbytte af at kunne mødes ansigt til ansigt med de kolleger, jeg har samarbejdet med. Og skal jeg være helt ærlig, har jeg også haft en del gode rejseoplevelser alene ved at rejse til konferencer og se steder, jeg måske ellers aldrig ville have besøge: Georgien, Vietnam, Japan, New Zealand, Estland osv.

Men lad ikke dette være undskyldninger for ikke at gøre noget. Vi er nødt til at handle, for ellers kommer der en dag, hvor afholdelse af akademiske konferencer bliver den mindste af vore bekymringer. Den store udfordring bliver at skabe en attraktiv måde at mødes på uden at man behøver at rejse. Og måske bliver en sidegevinst af denne situation, at publikationskulturen i datalogi bliver “normaliseret”, så tidsskrifter igen bliver vigtigere end konferencer.