Udsnit af høringsnotatet.

I dette forår har der været en høring i forbindelse med den reviderede VVM-rapport om en motorvej over Egholm. Høringen blev afsluttet den 30. april 2021; der kom tæt på 7.800 høringssvar. De er i tiden, der fulgte, blevet opsummeret i et høringsnotat sammen med Vejdirektoratets bemærkninger.

Jeg har nu gået i nogle dage og grublet over hvordan myndighederne har håndteret hele denne høringsproces. Det er forstemmende at læse Vejdirektoratets konklusion, for det virker som om høringen har været en høring for et syns skyld. Det blev tydeligt, da Egholmmotorvejen blev del af infrastrukturaftalen, der blev indgået i Folketinget midt i behandlingen af høringssvarene. Det bliver også tydeligt, når man læser afsnittet om asbestforekomster langs tracéet (som linjeføringen hedder, lidt mere frankofont). Her står der

Problematikken med ukendte forekomster af nedgravede asbestholdige materialer og andre affaldsstoffer i jorden inden for selve motorvejstraceet vil blive undersøgt nærmere i forbindelse med detailprojekteringen. Her vil der blive foretaget miljøtekniske undersøgelser i opfyldte områder i motorvejstraceet med det formål at belyse, hvorvidt der findes forurening af jordbunden med bl.a. nedgravede, asbestholdige materialer.

De miljøtekniske undersøgelser kan eksempelvis gennemføres ved gravning af søgerender eller udførelse af miljøboringer, hvorfra der udtages jordprøver til kemisk analyse. Ved fund af asbest eller asbestholdig jord skal såvel arbejdsmiljølovgivningen som miljøbeskyttelsesloven overholdes. Der skal også udarbejdes en plan for sikkerhed og sundhed, som fastlægger de miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold, der skal forhindre en spredning af asbestfibre ved afgravning og bortskaffelse. Arbejdstilsynets retningslinjer for håndtering af asbest beskytter de arbejdere, som skal opgrave, transportere og deponere asbesten, mens Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser beskytter omgivelserne mod støvgener og spredning af asbest.

(https://www.vejdirektoratet.dk/projekt/3-limfjordsforbindelse)

Der kan være enorme problemer med asbestaffald langs tracéet og i det hele taget, men der skal projekteres uanset hvad.