Kategoriarkiv: Undervisning

Et hadsk forhold

'I can't teach kids nothing if they ain't got no aptitude.'

I denne uge sendte en kollega mig uddrag af evalueringer af kursusundervisningen et sted på mit universitet. Det var ikke rart at læse, hvordan det åbenbart står til nogle steder. Herunder er tre citater, der er repræsentative (jeg har ikke rettet stavefejlene, som der er en del af), og de kommer fra tre forskellige studerende.

Fik ikke meget ud af forelæsninger, da forelæser lod til at udvikle et hadsk forhold til kursusgængerne, og virkede ikke særlig imødekommende mht. besvaring af spørgsmål. Hvor det kan forbedres er åbenlyst…

Der var et hul imellem forlæser og studeerene, og det var som om at forlæer ikke gjorde noget for at mindske det hul. Ofte følte man sig ikke velkommen til forlæsninger, da indstillingen generelt var, at man var doven indtil at det modsatte blev bevist.

Kursus holderen var til tider verbal grov over for de studerene. Virkede ikke klare på at overveje konstruktiv kritik.

Der er faktisk, kan jeg forstå, tale om en underviser, der har gennemført universitetets adjunktpædagogikum. Hvor meget vedkommende fik ud af forløbet, ved jeg ikke, men det kan næppe have været så meget. Det rigtig triste er at opdage at den blame the students-holdning som jeg tidligere har skrevet om, trives i værste velgående som grundholdning blandt nogle universitetslærere.

Når man læser sådanne evalueringer, er man nødt til at reagere som underviser, og det håber jeg at vedkommende gør.

Flattr this!

Skal der være en problemformulering?

Mine slides fra CHER 2015.

Jeg er vejleder for en helt almindelig gruppe af studerende på Aalborg Universitet, der nu er nået til kandidatuddannelsen. På vores første møde talte vi, sådan som man plejer her i starten af projektperioden, om deres ideer til hvad projektet kunne handle om. For nogle dage siden sendte de mig en mail om deres ideer til hvad de gerne ville lave projekt om. I dag fortalte de mig nærmere om deres tanker. Jeg spurgte dem hvad de havde læst om emnet.

– Vi har set på gamle rapporter, sagde de.

Hermed mente de gamle projektrapporter fra samme semester på tidligere årgange.

Jeg spurgte dem om de havde undersøgt noget andre steder. Det havde de ikke, fortalte de mig. Jeg sagde, at de burde undersøge hvad man kendte til af overvejelser derude i forskerverdenen og af løsninger, foreslået af firmaer – og altså ikke lægge så meget vægt på hvad tidligere studerende havde bedrevet.

– Hvad med et problem? Skal der være sådan et? spurgte de så, lidt forsigtigt.

Jeg spurgte om de mente en problemformulering. Det gjorde de.

Ja, sagde jeg. Når jeg er vejleder, skal der være en problemanalyse og en problemformulering. Uden et veldefineret problem ville det blive meget svært at lave en løsning (for hvad er det, man løser?) for slet ikke at tale om at skrive en konklusion. De studerende nikkede, men virkede egentlig også lidt forbløffede over at jeg lagde så stor vægt på netop dette.

– Skal vi så lave et program, der simulerer vores løsning? spurgte de.

Og her måtte jeg så sige, at man først kunne finde ud af hvordan man kunne løse problemet, når man vidste præcis hvad problemet var.

Ved at tænke tilbage på andre vejledningsoplevelser kan jeg ane et billede af at det er blevet en almindelig praksis blandt vore studerende, når de skal i gang med et nyt projekt, at se hvilke projekter der tidligere er lavet og at vælge et emne der lægger sig tæt op ad noget allerede kendt, så de hurtigt kan komme i gang med nogle konkrete “løsningsaktiviteter”. Der er ikke om plagiering – AAUs rapportbibliotek rummer en masse projektrapporter fra tidligere semestre, og det er helt tilladt at bruge dem som kilder.

I sidste uge var jeg til en konference i Lissabon, hvor jeg talte om hvordan det, der bør være problemorienteret projektarbejde, er ved at blive til et ritual, hvor det, der egentlig skulle være vigtige aktiviteter bliver ignoreret eller alt for overfladisk udført så “man” kan komme videre til “det vigtige”.

Min hypotese (som jeg nu gerne ville kunne undersøge) er at denne adfærd skyldes at man gerne vil minimere usikkerhederne ved projektarbejdet. Måske er det frygten for ikke at bestå, der spiller ind i denne tid med fremdriftsreformer og stramme SU-regler. Måske er det frygten for den usikkerhed, der er forbundet med at skulle analysere og prøve på at løse et problem, som er nyt og ukendt. Jeg ved det ikke, men det, jeg oplever som vejleder i disse år, bekræfter mine bange anelser om at det, jeg talte om i Lissabon er meget relevant og at den manglende problemorientering er et meget større problem på vores uddannelser end mange ved og vil være ved.

Flattr this!

Tanker om integrationsindsats og læring

246800
Foto: Patrick Lux / Scanpix Danmark

På den ene side taler nogle mennesker i den igangværende debat om at det er de “resursestærke” flygtninge, der flygter til Danmark og ikke burde gøre det, på den anden side giver de samme mennesker udtryk for en opfattelse af at flygtningene fra selvsamme del af verden som hovedregel ikke vil kunne integreres i det danske samfund. De pågældende flygtninge er med andre ord “svagstærke” – de er på én og samme tid “resursestærke” (præcis hvordan får vi ikke at vide) og en uoverkommelig belastning for det danske samfund. (De “ikke-resursestærke” flygtninge bør ifølge de samme mennesker heller ikke flygte til Danmark, for også de vil være et problem. )

Denne paradoksale forklaringsmodel er det ikke dog mig, der skal udrede.

Et centralt element i forklaringsmodellen er det at nogle grupper af flygtninge anses for at være “indbygget inkompetente”, og at denne medfødte, indbyggede inkompetence går ubønhørligt i arv gennem generationerne. Den svage folkegruppe bør derfor ikke befinde sig i landet, men sammen med andre der “ligner dem”. I bedste fald kunne denne forklaringsmodel minde om en opfattelse af at nogle grupper af flygtninge har en slags uovervindeligt handicap, i værste fald kunne den vel minde om en form for biologisk racisme. Tilhængerne af forklaringen om “indbygget inkompetence” gør imidlertid meget ud af at forklare at de på ingen måde er racister. Så det er de selvfølgelig ikke.

Min holdning er, som man måske kan ane, at denne forklaringsmodel om “indbygget inkompetence” er stærkt simplificeret og i virkeligheden skaber en opfattelse af integrationens umulighed, der er kontraproduktiv – hvis den da overhovedet udspringer af et ønske om at skabe positive resultater for flygtninge.

Integration bør rettelig kaldes for socialisering, for målet er det samme: at sørge for at et menneske får lært at indgå i samfundet. Socialisering/integration er med andre ord en læringsproces, der skal føre til at mennesket lærer at indgå i samfundet, og denne proces skal bringes til at finde sted gennem passende undervisning. Dette er hvad socialpædagogik går ud på.

Undervisning og læring er ikke det samme – man kan sagtens forestille sig undervisning, der ikke fører til læring og læring, der ikke kommer fra nogen undervisning.

I pædagogisk teori inddeler den australske uddannelsespsykolog John Biggs opfattelser af hvordan undervisning fører til læring i 3 niveauer.

Niveau 1: Blame the student – Det er de studerendes skyld.

Hvis man har denne holdning, ser man hver enkelt studerende som enten uforanderligt kompetent eller uforanderligt inkompetent.

Niveau 1 er der, hvor mange undervisere starter. Men det er en opfattelse, der ingen vegne fører. For det første bliver undervisning reelt noget, der ikke kan gøre en forskel – de kompetente lærer alligevel, mens de inkompentente aldrig vil kunne lære. For det andet kan niveau 1-forklaringen ikke give en god forklaring på hvorfor nogle former for undervisning fører til bestemte slags læring, mens andre ikke gør. Og for det tredje betyder det at høje dumpeprocenter bliver opfattet som en slags naturfænomen, der er uden for andres kontrol – de studerende, der ikke består, passer simpelthen ikke ind på uddannelsen og bør forlade den, uforanderlige og uforbederlige som de er. Det er faktisk heller ikke en god forklaringsmodel for dem, der bliver udnævnt til at være medfødt kompetente, for dem kan underviseren så heller ikke lære noget!

Hvis man som underviser befinder sig på niveau 1, kan man finde på at starte et undervisningsforløb med at fortælle de studerende at de fleste af dem formodentlig ikke vil bestå. Den slags udtalelser har jeg hørt nogle gange i tidens løb.

Niveau 2: Blame the teacher – Det er underviserens skyld.

Hvis man har denne holdning, ser man undervisning som et spørgsmål om at kunne anvende bestemte “kneb” korrekt, f.eks. brug af slides eller bestemte slags undervisningssoftware.

En del undervisere når til niveau 2 fordi de opdager at niveau 1 ikke er en god forklaring. Niveau 2 er på sin vis en bedre opfattelse, for her anerkender man at undervisning kan gøre en forskel. Samtidig er det dog en begrænsende opfattelse, for den placerer hele ansvaret på at man skal have de rigtige “kneb” at vælge imellem. Og hvis ingen af knebene virker i en situation, må man give fortabt eller falde tilbage på nogle “kneb”, som man godt ved ikke rigtig virker.

Hvis man som underviser befinder sig på niveau 2, ender man med at bruge en masse tid på at finde frem til de rigtige “kneb” og bliver meget følsom over for studerendes kritik af de “kneb”, man har taget i brug.

Niveau 3: What the student does.

Dette er det helhedsorienterede niveau, hvor man ser sammenhængen mellem undervisning og læring. Det er dét, den studerende gør i undervisningssituationen, som betinger hvilken slags læring der sker, og det er underviseren, der skal tilrettelægge sine aktiviteter således at den studerende ender med at gøre det, der skaber læring. Aktiviteterne er ikke en fast samling “kneb”, men skal videreudvikles og passe til dem, der bliver undervist, og til de læringsmål, der er. Underviseren har en erfaring, der skal “bringes videre” til den studerende og har derfor som sin væsentligste opgave at sørge for at lave aktiviteter som sikrer at den studerende, som deltager i dem, ikke kan undgå at lære det, der var målet at han/hun skulle lære.

Det er først niveau 3, der kan forklare sammenhængen mellem undervisning og læring.

Hvad har det så med integration/socialisering at gøre? Ikke så lidt, vil jeg hævde.

Hvis man har den opfattelse, at bestemte grupper af mennesker (børn der er droppet ud af skolen, flygtninge der kommer fra X-land osv.) i det store og hele ikke kan socialiseres, er det en “Blame the student”-lignende forklaring. For hvad man end gør af tiltag, vil det alligevel ikke lykkes, undtagen for nogle udvalgte få. Derfor kan man lige så godt lade være, og de “ikke-socialiserbare” individer skal opgives eller forlade samfundet. De udvalgte få klarer det nemlig alligevel. Når man siger at “flygtninge fra X-land kan med stor sandsynlighed ikke integreres”, svarer det til at starte sin undervisning med at forudse en høj dumpeprocent.

Hvis man hævder at en bestemt pakke af løsninger udgør råderummet, så f.eks. socialrådgivere altid skal foreslå nogle bestemte forløb, er det en “Blame the teacher”-lignende forklaring. For hvis løsningerne i pakken ikke virker, er der ikke mere at gøre, og de personer, der ikke kunne socialiseres, skal opgives eller tilbydes de pakkeløsninger, som man alligevel godt ved ikke virker. Hele diskussionen af socialisering bliver til en diskussion af konkrete løsningsmetoder.

Mange borgerlige politikeres opfattelse af socialisering er en “Blame the student”-lignende forklaringsmodel. Socialdemokratiske politikere har ofte haft en “Blame the teacher”-lignende forklaringsmodel, men er nu ved at svinge over mod en “Blame the student”-forklaring. Administratorer har ofte en “Blame the teacher”-model, fordi det er nemt at administrere på forhånd kendte “kneb”.

Ingen af de to modeller giver en dækkende forklaring af hvordan man kan blive en del af samfundet som menneske. De kommer mest til at handle om en placering af skyld. Hvis man skal forstå hvorfor nogle forsøg på integration ikke er lykkedes, kan man derfor ikke bruge disse simplificerede modeller til ret meget – præcis som man ikke kan bruge tilsvarende modeller til at forstå kuldsejlede undervisningsforløb. Man er nødt til at have et helhedssyn.

Hvis man tænker på socialisering/integration som læring, er man samtidig nødt til at have et begreb om hvad det vil sige at lære “det rigtige”. Det nemmeste er at se på den forandring, der sker hos den lærende. Man lærer først for alvor, når man ikke kan “glemme” det man skulle have lært. Dette gælder både i opvækst og i skolen – tænk på hvor umuligt det er for voksne, ikke-ordblinde mennesker fra gode kår at “glemme” at de kan læse og tage tøj på selv – og i socialiseringsprocesser.

Et kongeeksempel på dette er Yahya Hassan. Hans debutbog fortæller hvor voldsomt utilpasset og utilpas han fremstår og føler sig både i Danmark og i Palæstina, men han bliver alligevel re-socialiseret. Det sker dog ikke via myndighedernes “kneb” og straffeforanstaltninger, men ved at han opdager litteraturen og sproget og kunsten. Og han bliver re-socialiseret som dansk palæstinenser ved at formulere sin deltagelse i kampen for palæstinensernes rettigheder. Fra da af kan han ikke “glemme” disse opdagelser.

Også et aspekt som sammenhængen mellem læringsmål, undervisning og bedømmelse har sin analogi – i socialiseringsprocesser kan vi tænke på “bedømmelsen” som det faktiske resultat, der fortæller om et menneske indgår i samfundet eller ej. Hvis målene for socialisering er gode, og undervisningen opfylder disse læringsmål, kan socialiseringen stadig gå galt, hvis “bedømmerne” (dvs. samfundet) ender med at sige nej til individet.

Selvfølgelig er der også mange andre aspekter, man også skal inddrage i sin forståelse af hvordan undervisning og læring hænger sammen. F.eks. sigter det, der hedder situeret læring, mod at give en forklaring af hvilken betydning selve konteksten for undervisningen har og af at det, man kalder sociale praksisfællesskaber også har stor betydning.

Jeg er nødt til at pointere at denne analogi mellem socialisering og læring kun kan være en ramme for en bedre forklaringsmodel. Der er ingen nemme løsninger. For ja, det er helt enormt svært at undervise, så dem man underviser ikke “glemmer”. Jeg vil aldrig påstå at undervisning er ligetil eller at socialisering er ligetil. Det er kun de simplificerede modeller, der er enkle – men de er så til gengæld også dårlige.

Flattr this!

CHER 2015

2015-09-07 13.51.42CHER er ikke den amerikanske sanger og skuespiller, men Conference of the Consortium for Higher Education Researchers. der er et forum for uddannelsesforskere der interesserer sig for de videregående uddannelser. Her mødes fagdidaktikere, politologer, videnskabssociologer og mange andre for at tale om deres forskning inden for dette temmelig brede felt.

Mit eget bidrag var en artikel, skrevet sammen med Dorina Gnaur. Vores observation er at problemorienteret projektarbejde på AAU (og vel også på RUC) er i fare for at blive til et ritual, hvor vejledere og studerende kommer til at udføre bestemte handlinger fordi de “skal”, men ikke fokuserer på at analysere og formulere et problem, der skal løses. Forbløffende mange vejledere, i al fald der hvor jeg kommer fra, er meget glade for at tale om løsninger i datalogi, men alt for få vil tale om de faglige problemstillinger. I disse år ser vi at problemorienteret problemarbejde bliver taget op som vigtig undervisningsform af universiteter andre steder, ikke mindst i Asien, og det er da værd at gøre dem opmærksom på vigtigheden af at arbejde på at undgå den ritualisering, der har sneget sig ind i danske sammenhænge.

Mit foredrag fandt sted i går eftermiddags i et lille seminarrum med plads til omkring 30 mennesker. Jeg insisterede på at bruge min Mac og dens Keynote-præsentation, selv om det betød at jeg skulle fumle lidt med kabler. (Ingen grund til ikke at bruge den adapter, jeg havde brugt så megen tid på at få købt i går!!)

Der kom flere gode spørgsmål bagefter, og to af dem fokuserede på hvad man gør ved instrumentelle studerende, der foretrækker ritual-PBL i stedet for rigtigt problemorienteret projektarbejde. Mit eget svar er at man skal skabe en ramme for projektarbejde, hvor man ikke kan komme til at nøjes med at lave “ritual-projekter”. Problemstillingerne skal være ægte og åbne.

Det er lidt underligt at komme fra én konference, hvor de fleste af os har kendt hinanden længe, til en anden konference, hvor der ikke er én eneste jeg kender og hvor ingen kender mig. Men det indbudte foredrag med den portugisiske fysiker m.m.m. Alexandre Quintanilha var rigtig interessant; hans fokus var de videregående uddannelsers pligt til at sikre almen dannelse på tværs af fagene og til at sikre at vi kan skabe en bedre verden for os alle.

Quintanilha, der er født i Moçambique, er også i sig selv en fortælling værd. Han har en baggrund inden for teoretisk fysik, men kastede sig siden over biologi. I mange år arbejdede han i USA inden han vendte tilbage til Portugal.

Der var flere andre foredrag, der var spændende. Joseph C. Hermanowicz fra University of Athens i USA (R.E.M.’s hjemby) havde lavet en spændende undersøgelse af amerikanske universitets-fysikeres arbejdsglæde med fokus på de forskelle der er, alt efter hvor man er i sin karriere og alt efter om hvor forsknings- hhvs. undervisningsorienteret og elitepræget et universitet man er ansat på. Forbløffende mange universitetslærere i fysik uden for elitemiljøerne i USA er faktisk ikke særlig glade for deres akademiske karriere i disse år. Hermanowicz’s oplæg blev desværre skæmmet af at han faktisk stod og læste op fra sit manuskript i knap 20 minutter; selv om han forsøgte at gøre oplæsningen levende, var det en underlig oplevelse.

Anna-Linda Balkowski og Ivanessa Mirastschijski, to lattermilde unge forskere fra universitetet i Köln, havde lavet en stor undersøgelse af hvad der mon var kvalitet i undervisning set ud fra de studerendes synspunkt. Det rigtig interessante her var at det bestemt ikke er “underholdende” eller “let” undervisning, som bliver værdsat, men derimod en god kontakt til underviseren og gode muligheder for at kunne være aktiv i undervisningssammenhænge.

Og endelig var det interessant at høre Bojana Culum,  Tatiana Fumasoli, og Terhi Nokkala – tre unge kvinder fra Kroatien, Norge/Italien og Finland – fortælle om deres undersøgelse af hvordan det at “netværke” i forskningsmiljøer manifesterer sig og især hvordan det kan påvirke unge kvindelige forskeres karriere. Det er i høj grad en væsentlig problemstilling at tage fat på at analysere. Jeg har altid selv syntes at netop dette med at “netværke” er lidt underligt og påtrængende, og jeg er desværre aldrig rigtig blevet god til det. Undersøgelsen viser at andre – både mænd og kvinder – også kan have det på denne måde.

Flattr this!

Undervisere set på afstand

afstand

I dag var jeg sammen med Dorina Gnaur med til at holde en workshop i adjunktpædagogikum på Aalborg Universitet, og emnet var flipped classroom og brugen af podcasts i undervisning. Adjunkterne havde mange værdifulde kommentarer – og jeg havde aldrig tænkt på at det i nogle fag som f.eks. historie faktisk ikke altid er så vigtigt med en billedside. Men den store elefant i kulissen blev nævnt ved navn op til flere gange, nemlig at en af udfordringerne ved brug af podcasts bliver at opretholde kontakten til de studerende. Hvis man skærer forelæsningerne væk, bliver der færre tidspunkter hvor underviser og studerende er sammen.

I går var jeg censor på Aarhus Universitet, og her gik det igen op for mig hvordan forholdet mellem undervisere og studerende kan være, når kontakten begynder at blive sporadisk . En del eksaminander havde tydeligvis et billede af kursusholderen som værende fjern – ja, nogle af dem har måske knap nok haft et billede af hvad kursusholderen forventede. Kursusholderen kunne bagefter fortælle mig om underlige e-mails, han havde fået fra studerende, der også afslørende dette.

At det var sådan skyldes ikke at kursusholderen har gjort noget forkert eller er inkompetent eller uengageret –  men den pædagogiske model på Aarhus Universitet gør det sværere at have en regelmæssig og god kontakt til de studerende. Hvis man er en dedikeret studerende opsøger man af egen drift kursusholderen, og det bliver han/hun typisk glad for. Men de fleste studerende er ikke så dedikerede. Man ser da måske kun kursusholderen fra sin plads i auditoriet og af og til i øvelsestiden – holdene er store, og man har som studerende på f.eks. Aarhus Universitet aldrig en veldefineret arbejdsplads i form af et grupperum.

Jeg har som kursusholder på Aalborg Universitet ikke oplevet en tilsvarende afstand, og jeg tror selv at det skyldes at jeg også er projektvejleder. Ganske vist møder jeg ikke så mange studerende ad den vej, men jeg møder nogle af dem, og alle ved at jeg er vejleder. På denne måde genser jeg studerende, jeg tidligere har vejledt – og de genser mig. Kontakten mellem studerende og vejledere er mere værdifuld end man måske tror, og måske kan den være med til at mindske risikoen for at brugen af flipped classroom skaber en øget afstand mellem underviseren og de underviste. Samtidig peger dette på nødvendigheden af at kursusholdere også bruger tid på at være vejledere.

Flattr this!

Myten om den erfarne forelæser

B4pXF3HCAAApqmm

Da jeg var adjunkt, deltog jeg på det første hold af det, der siden er kommet til at hedde adjunktpædagogikum. Siden da har jeg selv vejledt adjunkter i denne sammenhæng og har også været med til at holde workshops i forbindelse med forløbet.

I mit eget adjunktpædagogikum brugte jeg en masse tid på at analysere og forbedre mine forelæsninger. Jeg fik filmet en af mine forelæsninger og fik VHS-båndet med hjem. Det lykkedes mig at se omkring et kvarter af optagelsen inden jeg trykkede på stopknappen og gik en lang tur. Siden da har jeg, når jeg selv har været vejleder, observeret adjunkter til forelæsninger og deltaget i deres overvejelser om

Mange undervisere tror at forelæsninger er vigtige, og mange studerende har det på samme måde. På mit institut er det kun adjunkter, lektorer og professorer der holder kurser (i det omfang professorerne ikke har frikøbt sig ud af al undervisning til evig tid). Populært sagt: Jo mere man ligner en professor, jo bedre antages man at være til at være kursusholder. Omvendt kan alle undervisere på mit institut være projektvejledere. Og når der bliver bygget nye bygninger til universitetet, bliver de altid forsynet med et stort auditorium – men måske ikke altid med grupperum.

Men der er stadigt flere forskningsresultater der viser at forelæsninger ikke er en ret god undervisningsform. I april 2014 skrev jeg et langt indlæg om dette her på bloggen.

Senest har jeg sket den store skepsis udtrykt af den amerikanske datalog og uddannelsesforsker Mark Guzdial i en artikel om 10 myter om datalogiundervisning – men som det så ofte er tilfældet med Guzdials artikler, er meget af indeholdet af meget bredere relevans for universitetsundervisning. En af de 10 myter er den om clickers og andre tiltag der skal fremme “aktiv læring” som et supplement til forelæsninger. I virkeligheden er det nemlig omvendt. Aktiv læring er den primære form for læring, ikke forelæsning.

Guzdial henviser til et undervisningsforløb planlagt af Carl Wieman, der modtog Nobelprisen i fysik i 1995. Forløbet er beskrevet i en artikel i Science fra 2011. Wieman planlagde sammen en postdoc og en PhD-studerende brug af metoder til aktiv læring og brugte dem i en del af et kursus i indledende fysik der blev fulgt af hele 538 studerende. 267 studerende deltog i den nye form for undervisning, resten fik sædvanlige forelæsninger. De studerende, der blev undervist ved brug af aktiv læring, klarede sig signifikant bedre end kontrolgruppen i den test, der fulgte. Og det interessante er at de to undervisere som sagt ikke var tæt på at være professorer.

Også vore egne erfaringer fra Aalborg Universitet peger på vigtigheden af aktiv læring. Projektarbejde i grupper er i høj grad en form for aktiv læring, og der er masser af eksempler på gode projekter med vejledere, der ikke er så gamle i gårde.

De strukturerede præsentationer af stof er ikke værdiløse, men det er ikke en god idé at vi bliver ved med at tro at forelæsningerne er den primære og vigtigste form for undervisning.

Der kan være flere grunde til at så mange tror at forelæsninger er vigtige. Her er mine bud:

  • Til en forelæsning gør de studerende tilsyneladende det, de forventes at gøre, nemlig ikke så meget, og det er nemt for alle parter
  • En forelæsning er fuldstændig lærerstyret og kan på den måde være en “tryg” strategi uden uventede indslag
  • Nogle forelæsere bruger forelæsningerne til at stive deres eget selvbillede af (“Se hvor god jeg er til at forklare stoffet!”)
  • Alle universitetslærere har været udsat for en hel masse forelæsninger, da de selv var studerende og har derfor en foruddannet opfattelse af at forelæsninger er specielt vigtige; en del universitetslærere fra universiteter uden for AAU og RUC har en tilsvarende fornemmelse af at der “mangler et eller andet” i Aalborg og Roskilde, som projektarbejde ikke helt kan tilvejebringe.

Flattr this!

Konsekvent opdragelse

Foto: Tristan Spinski/GRAIN
Foto: Tristan Spinski/GRAIN (fra motherjones.com)

Jeg ved fra at have talt med flere folkeskolelærere at de gerne bruge deres tid på undervisning i deres fag, men ofte ender med at skulle bruge tid på nogle elevers forstyrrende adfærd. I nogle tilfælde får lærerne på fornemmelsen at de “uopdragne” børn er på vej ud i kriminalitet, og det sker ikke helt sjældent at de får ret. Mange har holdninger til disse spørgsmål, og ikke mindst mange politikere er ikke bange for at udtale sig.

I diskussionerne bliver man præsenteret for dette folke-psykologiske valg mellem to alternativer, der præsenteres som de eneste mulige:

  1. Hvis læreren følger den uønskede adfærd op med en konsekvent straf, vil barnet ændre adfærd og læreren vil få øget autoritet.
  2. Hvis læreren ikke følger den uønskede adfærd op med straf men gør noget andet, vil barnet ikke opfatte at adfærden var uønsket og læreren vil miste sin autoritet.

Jeg falder faktisk selv for denne forklaring nogle gange, og jeg er bestemt ikke alene om det. Den folke-psykologiske og folke-pædagogiske løsningsmodel dukker ikke kun op, når politikere udtaler sig om uro i folkeskolen. Også beslutningen om “integrationsydelse” og om at sænke den kriminelle lavalder til 12 år – ja, hele den borgerlige diskurs om strengere straffe – er baseret på samme folke-psykologiske motivationsteori om konsekvens og straf, der uden at vide det griber tilbage til en forsimplet udgave af  behaviorismen.  Det besnærende er selvfølgelig at forklaringsmodellen er delvist korrekt – hvis jeg brænder fingrene på en rødglødende kogeplade, sætter jeg ikke fingrene på sådan én igen. Adfærdspsykologer taler om konditionering, og konditionering virker godt hvis man skal træne heste.

Samtidig ved vi godt at konditionerings-modellen har alvorlige mangler. De fleste menneskelige handlinger er nemlig ikke valg om at placere en hånd på en kogeplade, og i mange tilfælde er det, vi mennesker gør, ikke noget der er nemt at forklare. Hver femte borger, der har udstået sin fængselsstraf, kommer i fængsel igen. Nogle ville nu sige at straffene simpelthen ikke er hårde nok, at der bare skal konditioneres noget mere. Men også i samfund, hvor straffene for kriminalitet er direkte grusomme, bliver der stadig begået forbrydelser. Den simple model kan ikke være sandheden.

Og nej, der er ingen enkel løsning. Men jeg har læst en interessant artikel fra USA om dette og om pædagogiske og psykologiske alternativer.

Artiklen fra Mother Jones fokuserer på den amerikanske psykolog Ross Greene, der har stor erfaring med ungdomskriminelle og hvis erfaringer nu er blevet overført til nogle skoler i USA.

The results thus far have been dramatic, with schools reporting drops as great as 80 percent in disciplinary referrals, suspensions, and incidents of peer aggression. “We know if we keep doing what isn’t working for those kids, we lose them,” Greene told me. “Eventually there’s this whole population of kids we refer to as overcorrected, overdirected, and overpunished. Anyone who works with kids who are behaviorally challenging knows these kids: They’ve habituated to punishment.”

På en måde er det helt oplagt. Det handler om læring. Børn/unge der gør noget forkert, har endnu ikke lært at kontrollere deres egne reaktioner og at reflektere over dem. Når man som voksen opdrager eller underviser selv tager kontrollen og bestemmer og kritiserer på en håndfast facon, ender man meget med at de ukontrollable børn/unge ikke bliver selvstændige og lærer at kontrollere sig selv. Men man skal selv lære “at styre sig”, og der kommer ingen dyb læring af bare at blive straffet for forkert adfærd, præcis som man heller ikke lærer noget ved at dumpe til eksamen. Vi spørger om hvorfor børn og unge ikke vil opføre sig ordentligt, men vi skal i virkeligheden spørge om hvorfor de ikke kan og lære dem hvordan de kan reagere på en hensigtsmæssig måde i stedet for at gøre det, de gør.

Flattr this!

Det ensomste job

auditorium

Jeg er blevet indbudt til at deltage i en dansk konference, der finder sted i efteråret. Den handler om hvordan man i en akademisk karriere kan inddrage undervisningskompetencer bedre.

Det er lidt underligt at den aktivitet som mange universitetslærere bruger tæt på halvdelen af deres tid og er ansat til at tage sig at, ikke er karrierefremmende. Det er publikationer og eksterne forskningsbevillinger, der tæller. God undervisning er ikke et minus, men det er heller ikke på nogen måder afgørende. Man kan ikke blive f.eks. lektor eller professor fordi man underviser godt, men en underviser der forsker godt, men får dårlige evalueringer af sin undervisning, kan opnå stor hæder. Jeg har kendskab til universitetsforskere, der er af den holdning at de der lægger megen vægt på undervisning samtidig er dem, der har “de mest latterlige forskningsresultater”.  Den pågældende forsker, der udtalte dette, har i øvrigt stor succes med sin forskning, både hvad angår publikationer og bevillinger.

Men hvorfor er det egentlig sådan? I seneste nummer af Communications of the ACM skriver Mark Guzdial om netop dette. Og han henviser til en bog af Lee Shulman: Teaching as Community Property: Putting an End to Pedagogical Solitude. Shulman hæfter sig ved at det kan være meget ensomt at være underviser. Vi ved ikke hvordan vore kolleger underviser, og hvis vi taler med andre om vores undervisning er det ofte, når vi skal bede dem om råd. Måske skal vi overtage en kursusaktivitet, eller måske har vi en vejledningsopgave der volder os problemer af den ene eller den anden grund.

Det er helt anderledes med forskning. Forskere er altid del af et fællesskab, og i fællesskabet oplever vi hinanden og bedømmer hinanden. De personer, der ikke er del af et fællesskab, får typisk status af at være crackpots.

Undervisning er derimod en privat sag, hvor underviseren formidler faget til personer, der ikke er underviserens ligemand/kvinde. Og den bedømmelse af undervisningen, der finder sted, er aldrig en bedømmelse foretaget af personer fra samme fællesskab. Nogle gange kan underviserrollen være det ensomste job, og i universitetsverdenen er der ofte den indstilling at undervisning er ukompliceret, fordi det faglige indhold er mere eller mindre elementært. Derfor bliver det ofte også tabubelagt at tale om sin undervisning – kan man virkelig ikke finde ud af at klare den slags selv?

Hvis der skal være en anderledes opfattelse af undervisningens rolle i en akademisk karriere, er vi nødt til at gøre op med denne ensomhed. Guzdial gør sig til talsmand for den holdning at undervisning skal være en fælles sag og at det fælles ansvar skal gå på tværs af de enkelte aktiviteter.  Hans afsluttende bemærkninger er slet ikke så specifikke for datalogi, som det  ser ud – de bør gælde for alle fag:

Computer science could adopt a perspective of teaching as community property. We could work together to improve learning within computing programs and to improve our teaching. We might make progress on addressing some of our education challenges using this change in perspective. For example, viewing teaching as community property makes it easier to share and develop pedagogical content knowledge, which can improve our ability to support diversity in our classes (see article here). As Turing Awardee Alan Kay put it, “A change in perspective is worth 80 IQ points.”

Flattr this!

Teknologi og pædagogik hører sammen

Foto: Berlingske.
Foto: Berlingske.

Inden for de seneste få år har der været en diskussioner i medierne både herhjemme og rundt om i verden om brug af teknologi i undervisningen. Nogle har været meget skeptiske over for at indføre brug af iPad i folkeskolens undervisning, og jeg har på denne blog skrevet om problemerne ved at tillade studerende at anvende computere under forelæsninger. Jeg har også skrevet om min egen brug af min egen iPad til flipped undervisning.

Det, som ikke mange i medierne har diskuteret, er hvordan den pågældende teknologi skal bruges til at fremme læring. Kunne man forestille sig at danske folkeskoler købte et stort parti lærebøger hjem og først bagefter begyndte at overveje hvad de mon skulle bruges til? Det tror jeg ikke. Men mange tænker desværre anderledes om brug af informationsteknologi.

Teknologi er heller ikke i undervisningssammenhæng en løsning i sig selv, men skal være et redskab, underviseren bruger bevidst til at fremme læringen hos dem, der bliver undervist. Når jeg selv har været med til at holde workshops om brug af informationsteknologi, er det altid dét, jeg og mine kolleger har pointeret.

I dag er der noget så usædvanligt som en leder i dagbladet Information om brugen af teknologi i undervisning. Lederen tager fat i nye undersøgelser om anvendelser af iPad i undervisning og slutter således:

Samtidig bør undersøgelsen tjene som en advarsel om, at teknologien ikke gør arbejdet i sig selv. I vores begejstring over de nye muligheder, som de digitale værktøjer tilbyder, må vi ikke glemme, at de pædagogiske metoder er grundstammen i den gode skole.

Det er godt at se dette i en avisleder.

Flattr this!

Semesteret slutter snart

Calendar with Deadline Circled

Jeg er vejleder på 5 projekter i dette semester (hvis jeg var på SAMF, ville det være en lille vejledningsbelastning, men det synes jeg ikke det er for mig) på 4., 6., 8. og 10. semester, og i dag brugte jeg dagen på at mødes med alle grupper.  Der er nu kun ganske på uger til aflevering af projektrapporterne, og nogle gange er det som om både erkendelsesniveau og arbejdsbyrde vokser eksponentielt i løbet af disse sidste få uger af projektet. På den ene side er det tydeligt anstrengende for de studerende, på den anden side er det her, man som vejleder tydeligst opdager progressionen.

Og så er der også andre grupper på 4. semester som jeg ikke er vejleder for, men som har opdaget at jeg har skrevet en af lærebøgerne i Syntaks og semantik og derfor stiller mig spørgsmål  om anvendelsen af stoffet i deres projekt. Uden at forklejne evnerne hos kursusholderen i Syntaks og semantik er det da nok også mig som kender indholdet af netop denne bog bedst. Så pludselig har også jeg rigtig travlt.

Der er også i det nuværende semester tæt med kursusundervisning først i semesteret, men nogle foreslår af og til at man ville kunne presse projektarbejdet sammen på kortere tid og dele semesteret helt knivskarpt ind i en kursusdel og en projektdel. De første uger af semesteret virker altid en anelse underlige, når man er vejleder – de studerende er meget søgende. Det er især, men ikke kun, tilfældet på de lave semestre. Men jeg bliver efterhånden mere og mere overbevist om at den lange, søgende optakt både er nødvendig og god og at det faktisk kræver tid at få stoffet til at bundfælde sig. Problemanalyse kræver tid.

Jeg kan heller ikke lade være med at bemærke at det er de samme meget veldefinerede udfordringer, studerende står over i projekterne på det meget veldefinerede 4. semester (selv om jeg har blødt op på tingene ved ikke at have et projektkatalog), og jeg pusler med ideen om at lave en slags resursekatalog, som de studerende på kommende forløb af 4. semester måske vil kunne få glæde af. Eventuelt kunne kataloget indarbejdes i en ny udgave af min lærebog.

Flattr this!