The Jam i dansk tv

Jeg nåede desværre aldrig at opleve en koncert med The Jam. Siden har jeg været til koncert med Paul Weller, men uagtet mandens store kvaliteter, var det alligevel ikke helt det samme. Der ligger alt muligt derude på YouTube, og i denne uge har jeg omsider fundet den koncertoptagelse med The Jam fra dansk fjernsyn, som jeg husker så godt.

Et glimt ind i hvor gode The Jam var, fik jeg ved at se koncertoptagelsen fra TV-Byen fra foråret 1982 i de sidste få måneder af min tid på matematisk-fysisk gren. Det var dengang, hvor The Jam for alvor havde ladet sig inspirere af soulmusikken uden at de dog havde sagt farvel til rockfundamentet eller var blevet så polerede, som The Style Council senere blev. Deres sidste album, The Gift, var lige kommet med sange som “Precious” og “A Town Called Malice”, der da også var på sætlisten i i TV-byen.

Jeg så The Jam på min mors farve-tv og blev behørigt imponeret den fredag aften i april. Det bliver jeg stadig, når jeg ser ovenstående lille koncert på YouTube.

Screen New Deal?

Naomi Klein har et interessant essay i The Guardian om hvordan de store tech-virksomheder (og ikke mindst Google og Microsoft) prøver at profitere af COVID-19-pandemien. Ikke mindst online-undervisning er kommet til at fylde meget. Klein taler med et ordspil om at det, virksomhederne går efter, er en slags Screen New Deal. Det er selvfølgelig et ordspil på den Green New Deal, progressive politikere i USA efterlyser som respons på klimakrisen.

Eric Schmidt, tidligere topchef og tidligere bestyrelsesformand for Google, er i spidsen for et ekspertpanel i delstaten New York, der giver sit bud på hvordan virkeligheden og hverdagen skal se ud efter pandemien. Panelet fokuserer på hvordan internetteknologi kan integreres permanent i borgernes dagligliv. Der er forslag om telesundhed, fjernundervisning og hurtige bredbåndsforbindelser. Også Bill Gates er fremme i samme delstat med et lignende partnerskab om fjernundervisning.

Det er selvfølgelig ikke noget tilfælde, at der er sådan et fokus fra netop Google og Microsoft på at udbrede internetteknologi yderligere. Der er ikke tale om en sammensværgelse, men om at virksomhederne nu fisker i rørte vande. Men skal det være den teknologiske fremtid? Naomi Klein skriver

Schmidt kan have ret i, at overfyldte klasseværelser udgør en sundhedsrisiko, i det mindste indtil vi har fået en vaccine. Men hvorfor ikke i stedet ansætte dobbelt så mange lærere og skære klassestørrelsen ned til halvdelen? Eller hvad med at sørge for, at alle skoler har tilknyttet en sygeplejerske?

Den form for tiltag vil kunne skabe nye job i en periode med arbejdsløshed på niveau med depressionstidens og give læringsmiljøer mere fleksibilitet. Hvis skolebygningerne er for overfyldte, hvorfor så ikke opdele dagen i skift og afsætte flere timer til udendørsundervisning? Der er forskningsmæssig evidens for at, indlæring fremmes af, at børn tilbringer mere tid i naturen. Der kan være praktiske udfordringer forbundet med den type tiltag. Men at gå den vej vil være klart mindre risikabelt end at opgive den gennemprøvede ’teknologi’, hvor uddannet personale underviser børn og unge ansigt til ansigt, i grupper, hvor de samtidig lærer at socialisere.

Vi har i folkeskolen i Danmark set noget lignende. Først var der fjernundervisning i lang tid, og så kom eleverne i indskolingen tilbage. Fjernundervisningen krævede meget af de hjemmegående forældre og var næppe af særligt høj kvalitet, men med de midlertidige normeringer i klasserne var der pludselig meget mere tid til det enkelte barn, en mere overskuelig arbejdstid for lærerne og meget mere tid udendørs.

Det er bestemt ikke givet, at det, man skal lære af pandemien er, at der bare skal være mere fjernundervisning, mere telemedicin, mere brug af sociale medier og mere e-handel. E-handelen giver, som Naomi Klein skriver, let anledning til flere lagre, der reelt er sweatshops, og de sociale medier giver let anledning til mere overvågning. Tværtimod kunne man af pandemien lære værdien af menneskeligt nærvær og hvordan det kan hjælpes på vej af ordentlige anvendelser af internetteknologi.

Nogle vil synes, at det er underligt, at netop jeg er skeptisk over for internetteknologi. Det er jeg nu heller ikke, men min holdning er at teknologien ikke må bruges som en erstatning for menneskelig kontakt og nærvær, men et værktøj, der kan sikre livskvalitet. Man kan bruge teknologien til at gøre mennesker overflødige og dermed gennemføre en rationaliseringsøvelse, men vi kan bestemt også bruge internetteknologien til at skabe mere menneskeværd (herunder “nærværd”).

For hurtigt?

Nu er der en aftale om genåbning af dele af det danske samfund, og pludselig virker det på mig som om ændringerne igen går stærkt. I går eftermiddags mødte jeg en af mine gymnasiekammerater foran supermarkedet, og hun sagde spontant at det var som om mange i Aalborgs midtby var ved at glemme “det der med corona”. Lidt bagefter mødte jeg min kusine, der skal sørge for at hendes far kan komme på plejehjem – men samtidig kan hun ikke besøge ham. Og hun arbejder som sygeplejerske, så for hende er pandemien særdeles nærværende.

I dag, i et andet supermarked i nærheden, var afstandsstriberne ved kassen i dårlig forfatning, og to mænd foran mig (der talte et sprog, der måske var polsk) virkede ikke særligt opmærksomme på at holde afstand. Kunderne bag mig virkede også lidt mere ligeglade end jeg var vant til. Jeg kan sagtens forstå, at alle afstandsregler og hygiejnekravene med tiden kan være forordninger, man bliver træt af. Men der er jo en grund til dem.

Her til aften kom en mail fra Aarhus Universitet (en mail, jeg får, fordi jeg er censor og engang også havde en fuldtidsansættelse der) der beskriver, hvordan aftalen om den nye udvidelse af genåbningen vil betyde, at medarbejdere, der har arbejdssted i de dele af universitetet, der ligger i Jylland og på Fyn, vil kunne få fysisk adgang til arbejdspladsen efter nøje regulerede krav, der endnu ikke er udarbejdet. 

Ændringerne er igen lidt overvældende. Hvilken ændring al den forøgede aktivitet vil få på smittespredningen, ved jeg ikke. Jeg håber sådan, at beslutningstagerne ved, hvad de gør. Hvis det går galt igen, kan det måske blive svært at tale om nedlukning igen.

Også det mentale aspekt kan gøre mig lidt underligt tilpas. På den ene side har jeg vel isoleret mig derhjemme og har indrettet mig efter at have hele mit liv i hjemmet efterhånden.. Jeg er nu den eneste i husstanden, der er hjemme i dagtimerne. På den anden side har isolationen også givet mig fred på nogle måder. Hvordan det vil føles for mig at møde på arbejde igen, ved jeg ikke.

Online hele vejen?

Kings College ved Cambridge University

I dag læste jeg, at universitetet i Cambridge vil omlægge al sin undervisning i det kommende akademiske år til online-undervisning. Årsagen er naturligvis COVID-19-pandemien, der næppe kommer til at gå væk i det næste års tid.

For tiden er jeg med til at undersøge danske universitetslæreres reaktion på at al undervisning med ganske få dages varsel blev lagt om til online-undervisning og på at alle eksaminer skulle være hjemmeeksaminer for de skriftlige eksaminers vedkommende og online-eksaminer for de mundtligs vedkommende.

Det er forbløffende forandringer af universitetspædagogikken, der sker på så kort tid, og jeg spekulerer på hvad langtidsvirkningerne mon vil være. Én sandsynlig konsekvens vil være at i hvert fald nogle af forandringerne af undervisningen bliver permanente. På CBS skal mindst 50 pct. af den samlede undervisning fra 1. september leveres digitalt. Studienævnene skal her i foråret lave en plan for denne omlægningen, så det samlede fagudbud på hver enkelt uddannelse lever op til kravet. Planerne på CBS har eksisteret gennem flere år, men det er tydeligt, at ledelsen har besluttet sig til at handle hurtigt. Det er formodentlig i stort omfang effektiviseringshensyn, der lå bag de oprindelige planer, og tilfældet har villet, at omlægningen nu skulle ske alligevel.

Jeg har selv brugt delvis online-undervisning i form af flipped classroom, så jeg er bestemt ikke modstander af online-undervisning eller teknologi. Tværtimod. Men for mig har det væsentlige altid været at mødes med dem, jeg skulle undervise, bare om andre aktiviteter end præsentation af stof. Teknologien kan ikke stå alene om det, der også er et møde mellem mennesker. Min erfaring i dette forår er at, at selv om meget er muligt, bliver jeg opmærksom på hvor meget jeg savner det fysiske møde; der er stadig noget, kontakten via en skærm ikke kan. Jeg spekulerer på, hvad konsekvenserne vil vise sig at være for studiemiljøet og for undervisernes arbejdsmiljø. Dette skal selvfølgelig undersøges.

Indenrigsflyvninger?

Jeg har som bekendt bestemt mig til ikke at flyve mere, og min begrundelse er miljøbelastningen. Man kan måske forsvare at flyve langt en sjælden gang – det er svært at rejse til andre verdensdele uden at flyve – men en særlig problemstilling er indenrigsflyvning.

I valgkampen op til EU-parlamentsvalget i 2019 talte flere af de fremtrædende kandidater om nødvendigheden af at begrænse indenrigsflyvninger. Her under COVID-19-pandemien har luftfartsselskaberne store problemer, og nu ser det ud til at skabe nye politiske initiativer om flyvning. Især indenrigsflyvning er kommet i fokus. I Frankrig har regeringen som betingelse for en hjælpepakke til Air France stillet, at selskabet beskærer sine indenrigsflyvninger. Argumentet er ikke økonomisk, men miljøpolitisk. Den franske økonomiminister udtaler, at Air France skal stræbe mod at blive det mest miljøansvarlige luftfartsselskab og at det er forkert, at man skal have indenrigsruter til destinationer, der kan nås med to en halv times togrejse. Også i Finland vil Finnair begrænse indenrigsflyvningerne i det næste år. Her er begrundelsen til gengæld økonomisk.

Det ville være godt at tage en diskussion også i Danmark om nytten, nødvendigheden og ikke mindst miljøbelastningen af indenrigsflyvninger. Nu, hvor økonomien skal genåbnes (eller hvad vi nu skal kalde det), vil det være værd at spørge, om de lokale ambitioner om udvidelser af lufthavne og om passagertal er gavnlige, set i lyset af klimakrisen. Ligesom så mange andre miljøbelastende fænomener er der nemlig en tendens til at flyvning skaber yderligere, afledte miljøbelastninger. Sidste år fremlagde de syv danske indenrigslufthavne således en fælles plan om udvidelser af lufthavne – og den indbefattede et ønske om flere motorveje.

Den attende maj 1993

Foto: Peter Bak.

Jeg husker først og fremmest den 18. maj, fordi min datter blev født på denne dag i 2001.

Men på denne dato, otte år tidligere, skete der også noget ildevarslende, nemlig urolighederne i København efter folkeafstemningen om Edinburgh-aftalen. Jeg opholdt mig i Edinburgh i maj 1993 og fulgte kun med på lang afstand. Det var før nyhedsstrømmene på Internettet, så det tog lidt tid, før det gik op for mig, hvor voldsomt dette faktisk var: Der blev smidt med masser af brosten fra demonstranter, og der blev tændt bål i gaderne. Politiet anvendte tåregas – og begyndte til sidst selv at smide brosten tilbage. Og det var første gang, dansk politi i fredstid skød direkte mod en menneskemængde. Mindst 14 mennesker blev ramt af de i alt 113 skud.

Men hvem havde givet ordre om at skyde, og hvad vidste politiledelsen i København? I årene, der fulgte, fandt der hele seks undersøgelser sted. Københavns Politi undersøgte selv sagen to gange. Rigsadvokaten undersøgte sagen to gange. Ombudsmanden var forbi sagen, og endelig blev der nedsat en kommission af den daværende justitsminister. I 2018 fortalte Flemming Sloth Andersen, der i 1993 var urobetjent, i en dokumentarudsendelse på tv, at politiledelsen var underrettet om at der blev givet ordre om at skyde og at de var blevet underrettet om, at han havde sigtet direkte efter en demonstrant.

Arbejdslivet er andet end arbejdskraft

Foto: https://www.flickr.com/photos/g4gti/6246088123 – Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Der er mange, der nu taler om at skulle tilbage på arbejde, nu hvor samfundet langsomt bliver åbnet igen. Skal man glæde sig til at vende tilbage? Og hvad er det egentlig, man vender tilbage til? Mange af os sidder enten hjemme og kan slet ikke arbejde, eller skal arbejde hjemmefra (eller snarere: være hjemme og prøve på at arbejde som vi forventes at skulle). Når vores arbejdsvirkelighed på den måde er en anden, ligger det lige for at betragte både andres og vores eget arbejde “udefra” på en måde, vi aldrig har kunnet før.

Selv kan jeg tydeligt mærke, at noget af det, jeg laver, giver mening (f.eks. vejledning og kursusundervisning og forskningssamarbejde), mens andet ikke bidrager med samme mening. Det gælder for mig ikke mindst jagten på forskningsmidler, som er en jagt, jeg kun bedriver, fordi jeg ikke kan få ordentlige forskningsvilkår ellers – p.t. er jeg ikke desto mindre mangeårig jysk mester i afslag. Under nedlukningen virker denne nødvendige jagt endnu mere mærkelig.

Andre arbejdsliv viser sig at være mere end “brød på bordet”, for de giver en ny mening for samfundet som helhed. Sundhedspersonalet og omsorgsgiverne skaber mening for os alle, og det samme gælder bl.a. butikspersonalet i supermarkederne.

Og endelig er der nogle af de nye måder, vi arbejder på under nedlukningen, der giver bedre mening end de gamle, mens der er andre former for mening i arbejdet, vi til gengæld har mistet ved at sidde hjemme.

På engelsk skelner man mellem labour og work; på dansk er der ikke nogen tilsvarende skelnen. Det nærmeste man kommer er en skelnen mellem “arbejdskraft” og “arbejde”. Denne skelnen bliver særligt tydelig hos den tysk-amerikanske filosof Hannah Arendt. Hun skrev i The Human Condition om det aktive liv, som hun kaldte for vita activa. Dette liv havde ifølge hende tre komponenter:

Labor is the activity which corresponds to the biological process of the human body, whose spontaneous growth, metabolism, and eventual decay are bound to the vital necessities produced and fed into the life process by labor. The human condition of labor is life itself.

Work is the activity which corresponds to the unnaturalness of human existence, which is not imbedded in, and whose mortality is not compensated by, the species’ ever-recurring life cycle. Work provides an “artificial” world of things, distinctly different from all natural surroundings. Within its borders each individual life is housed, while this world itself is meant to outlast and transcend them all. The human condition of work is worldliness.

Action, the only activity that goes on directly between men without the intermediary of things or matter, corresponds to the human condition of plurality, to the fact that men, not Man, live on the earth and inhabit the world.

Labour er nødvendig for selve livets opretholdelse, mens work er de aktiviteter, som rækker ud over selve dette og giver livet mening for os. Og så er der action, der måske bedst kan kaldes for medborgerskab eller aktivisme. Interessant nok er der på Hannah Arendts modersmål tysk vel ikke en tilsvarende skelnen mellem labour og work – begge dele hedder Arbeit. Måske er det nærmeste, vi kommer work, det tyske Werk, der svarer til det danske værk. Vores arbejde skal kunne være vores værk.

Når vi taler om det meningsfyldte arbejde, er det vel work – vores værk eller endda livsværk – vi mener. Men de, der taler om arbejdets betydning for økonomien, taler om labour. Det er netop nu, vi også kan lave en anden genåbning, nemlig genåbningen af en diskussion om betydningen af det meningsfyldte arbejde og nødvendigheden af en sådan mening. Hvad er det i arbejdet, der giver mening? Hvad er det for et arbejde, vi gerne vil tilbage til?

Hong Kong-influenzaen

Foto: South China Morning Post.

I efteråret 1968 var jeg fire år gammel. Dét år drog en pandemi hærgende gennem verden. Den skyldtes en influenza A-virus (H3N2) som indeholdt to gener fra en fugleinfluenzavirus. Influenzavirussen begyndte i Hong Kong og blev derfor kendt som Hong Kong-influenzaen, men nåede verden rundt i 1968 og 1969 (hvor den nåede til Japan, Afrika og Sydamerika) . Omkring 1 million mennesker omkom, og alene i USA døde omkring 100.000. De fleste, der døde, var i aldersgruppen fra 65 og op. Fire måneder inde i pandemien kom der en vaccine, men det forhindrede ikke den anden bølge i 1969 og 1970.

Vi har en tendens til at blive historieløse, som om vore dages voldsomme hændelser ikke har et modstykke i den ikke så fjerne fortid – selv om de ofte har det. Det er interessant og påfaldende, at der ikke var nogen nedlukning af samfundene verden over på grund af pandemien dengang, selv om den hurtigt krævede flere ofre end COVID-19 har gjort indtil nu. Hvorfor man reagerede anderledes dengang, ved jeg ikke. 1968 var et år med ganske mange voldsomme begivenheder verden over –voldsom uro i Frankrig, kup i Tjekkoslovakiet, krig i Vietnam osv. osv. Den kolde krig fyldte rigtig meget i opfattelsen af verden; der var slet intet samarbejde mellem Vest og Øst, og Kina var isoleret fra dem begge. Om det var dét, der gjorde en koordineret reaktion umulig, eller om det simpelthen var det lavere teknologiske niveau, ved jeg ikke.

Påfaldende er det, at jeg aldrig har hørt mine forældres generation tale om Hong Kong-influenzaen.

Mindre selvstændige

Foto: Klaus-Henrik Andreasen

Man ser efterhånden tit Wolt-madbudene på cykel med deres store termokasser på ryggen. Der er en virksomhed, der hedder Wolt, men den er ikke en virksomhed, der ansætter bude, men derimod en Internet-drevet platform. Budene er “selvstændige erhvervsdrivende”, der benytter platformen. Wolt er ikke det eneste eksempel på dette fænomen. Der er også Uber og Airbnb og Happy Helper, der leverer rengøringshjælp. I Storbritannien er hele 60 procent af bygningsarbejderne “selvstændige” på denne måde.

Denne form for “selvstændige” er en udfordring på mange måder. Fordi Wolt anser sine bude som selvstændige erhvervsdrivende, har de ikke lønmodtagerrettigheder som f.eks. løn under sygdom eller nattillæg, ligesom Wolt-budene heller ikke er dækket af en forsikring.

Men en anden konsekvens af alle disse “selvstændige” er, at virksomhederne bag Wolt, Uber mm. ikke skal betale de bidrag, som arbejdsgivere ellers skal betale. Derfor er disse foretagender faktisk et tab for samfundsøkonomien. I Storbritannien har man anslået, at staten mister mindst 1,5 millIarder pund om året på grund af dette. Ironisk nok er det så den selvsamme stat, der nu skal træde hjælpende til på grund af COVID-19-pandemien. Det er dog næppe mange Wolt-bude, der kan få glæde af regeringens hjælpepakker til mindre selvstændige.

For nylig foreslog et Wolt-bud i et debatindlæg i dagbladet Information faktisk, at Wolt skal nationaliseres. Og Wolt-ansatte har lavet en gruppe, som de kalder Wolt Workers Group. Dette er et klart signal om at de opfatter sig selv som ansatte i Wolt. Det ville være godt at få gjort noget ved det, som nogle kalder for “deleøkonomi”, men som reelt snarere er en form for bekvemmelighedsflag.

Det er svært at forstå

De nyeste medlemmer i familien af sammensværgelsesteorier er dem, der handler om COVID-19-pandemien. Nogle varianter hævder, at pandemien ikke findes, andre, at de mange restriktioner først og fremmest er et forsøg på undertrykkelse og atter andre, at der er en eller anden sammenhæng mellem COVID-19 og 5G-mobilnetværket mm.

Alle de underlige forestillinger kommer samme sted fra, nemlig fra en fornemmelse af at verdens tilstand er svær at forstå og acceptere. Det er svært at begribe, at Jorden er en kugle, for marken udenfor er jo helt flad. Det er svært at begribe, at det er lykkedes at sende mennesker til Månen, uden at de kom noget til. Det er svært at begribe, at regimet i et stort europæisk land med fuldt overlæg slog mange millioner mennesker ihjel. Det er svært at begribe, at nogen mennesker med enkle midler og grundig forberedelse kaprede store passagerfly blot for at lade dem ramme ind i store højhuse en tilfældig mandag morgen. Og det er svært at begribe, at der skal være meget voldsomme restriktioner på grund af en infektionssygdom, der i de fleste tilfælde har et temmelig mildt forløb.

Ekkoerne af den slags dukker op mange steder. På DR P2 hørte jeg i sidste uge lederen af en dansk musikfestival for klassisk musik undre sig over at festivalen skulle aflyses – for der havde jo ikke været nogen overbelastning af sundhedsvæsenet!

Samtidig er sammensværgelsesteorierne også en kanal for protester mod det, der er svært at acceptere og svært at leve med. I Tyskland er der dukket et parti op, der kalder sig Widerstand 2020 og i USA er der rundt omkring demonstrationer mod nedlukning af samfundet. Begge steder tiltrækker protesterne personer langt ude på højrefløjen, men ikke kun dem. Protesterne er nemlig egentlig også en form for kritik af magthavere, lidt på samme måde som mange af dem, der hævder at terrorangrebene i USA i 2001 var planlagt af USAs myndigheder, opfatter sig som kritikere af USAs udenrigspolitik. Kritikken er så også misforstået, for de personer, der vil have restriktionerne ophævet, står reelt og er fortalere for at skabe en situation, som er farlig for dem selv.

Derfor er det ikke altid klart, hvordan man bedst kan reagere for at standse den seneste omgang af sammensværgelsesteorier. Det er oplagt, at man skal tilbagebevise alle de mange bizarre fortællinger om COVID-19-pandemien og at man kan argumentere godt for, at restriktionerne er nødvendige for at bringe pandemien under kontrol og undgå en belastning af sundhedsvæsenet. Men samtidig er der jo også eksempler på at pandemien i nogle udemokratiske lande bliver brugt som påskud for undertrykkelse. Vi skal faktisk ikke længere væk end til Ungarn for at se, hvordan Orbán-regimet bruger pandemien som påskud for særlovgivning.