En øvelse i nedskæring

Tegning: DR.

Når man tænker på den kommende lockout, er det ikke uvæsentligt at huske, at den siddende danske regering har en målsætning om at spare 20 milliarder frem til 2020. Min formodning er lige nu, at lockouten i ikke helt ringe omfang er et middel til at nå dette mål. Det er i sidste ende kun regeringen, der bestemmer hvor længe lockouten skal vare, og det kan betale sig for dem at lade lockouten vare forholdsvis længe. Det er der et enkelt overslag, der viser.

Sophie Løhde udtalte i december 2017 at

Vi bruger årligt godt 330 milliarder kroner på løn i den offentlige sektor…

Ifølge Danmarks Statistik var der i 3. kvartal af 2017 712.109 offentligt ansatte. Hvis vi anvender Sophie Løhdes estimat af lønsummen, er den gennemsnitlige månedsløn for en offentligt ansat derfor 38.617 kroner. Antager vi at en måned har 20 arbejdsdage, bliver den gennemsnitlige dagsløn for en offentligt ansat 1931 kr.

Lockouten, der begynder 10. april,  berører 440.000 offentligt ansatte. Hver dag under lockouten undgår stat, region og kommune dermed at udbetale 849,6 millioner kroner. Men en del af dette beløb tilbageføres  via skat. Lad os (med udgangspunkt i Skatteministeriets data) antage at alle offentligt ansatte har en trækprocent på 52. Da sparer stat, region og kommune 407,8 millioner kroner for hver dag, lockouten varer. Hvis lockouten varer 25 dage (som tilfældet var ved lockouten af lærerne i 2013), vil stat, region og kommune dermed spare i alt 10,2 milliarder kr. Herefter kan regeringen komme med et lovindgreb, der fastlægger lønnen for de offentligt ansatte og ad den vej nå frem til yderligere besparelser. Samtidig vil strejkekasserne hos fagforeningerne være tømt – de indeholder formodentlig kun lidt over 6 milliarder kr..

Regeringen vil tilmed være den part, der bringer lockouten til afslutning og indfører “normaltilstande” igen, så dermed vil de kunne høste sympati i de dele af befolkningen, der har en negativ holdning til de offentligt ansatte eller fagbevægelsen. De vil også kunne høste sympati hos de uddannelsessøgende, der vil kunne komme til eksamen.

Det vigtigste modtræk mod denne strategi er at minde alle i befolkningen om at der er tale om en arbejdskamp, som er helt igennem legitim (det er ikke fagforeningerne, der eskalerer denne konflikt!) og om at vi, de offentligt ansatte, ikke er “danskernes” fjender. Tværtimod er der rigtig mange familier i Danmark, hvor nogle er offentligt ansatte, andre privat ansatte. Vores jobfunktioner er præcis lige så vigtige som de jobfunktioner, som de privatansatte udfører, og på mange måder komplementerer de hinanden.

Tanker ved en reception i Jernbanegade 23

Jeg har været aktivt medlem af Amnesty International i Aalborg igennem snart mange år. For mig begyndte det hele med at jeg kom til et introduktionsmøde i juni måned 1994, og jeg besluttede mig til komme igen. Jeg blev medlem i en af de lokale grupper, den der hed gruppe 144. Dengang holdt Amnesty International til i Priorgade 1a, en sidegade til Frederikstorv ved Danmarksgade.

Noget af det første, jeg var med til, var en tragisk sag om to unge mænd, der døde i politiets varetægt i Indien. Efter alt at dømme var de blevet tæsket ihjel af betjente. I gruppe 144 skrev vi ganske mange breve til de indiske myndigheder, og jeg fik kontakt med PUCL, en indisk menneskerettighedsgruppe. Det var før internettet blev almindeligt udbredt, så almindelige papirbreve var eneste kommunikationsform for os, når det gjaldt Indien.

Min første vigtige oplevelse kom hér: Jeg fik kontakt til medlemmer af PUCL og de hjalp med at få taget sagen om dødsfaldene op. En dag fik jeg et brev fra Indien; sagen om de to unge mænd var blevet taget op i det indiske retssystem. Desværre endte det hele med at dommerne konkluderede, at der ikke var sket noget galt.

Men alligevel var det en stor oplevelse for mig at opdage, at den indsats, jeg var med til, kunne betyde noget så konkret i en anden del af verden. Allerede i sensommeren 1994 kom jeg også med i det, der hed regionsledelsen – en koordinationsgruppe for vores aktiviteter i Nordjylland. Medlemmerne af regionsledelsen kom, lavede ofte en stor indsats og drog så efter nogle år videre. Medlemmerne af gruppe 144 kom, lavede ofte en stor indsats og drog så videre. Jeg slog mine folder som referent og sekretær i regionsledelsen og siden også som sekretær og referent i gruppe 144. Vi var nødt til at spinke og spare og lave en masse fundraising-aktiviteter, så vi kunne lave de arrangementer om menneskerettigheder, som vi egentlig gerne ville.

Jeg kan huske, at jeg tilbage i 1995 foreslog, at vi skulle have internet-adgang i form af en mailadresse. Men ingen andre i Amnesty i Aalborg kendte til internettet og kunne ikke rigtig se meningen med den slags. Så det blev ikke til noget.

Siden nedlagde vi regionsledelsen og oprettede en lokalforening. Her blev jeg igen referent, nu i lokalforeningsledelsen. Grupperne var lige så stille på vej ud; vi lavede det meste sammen alligevel. I lokalforeningen var jeg bl.a. med til at have kontakt med Amnesty-medlemmer i Zimbabwe. Her var den eneste mulighed samtaler i mobiltelefon! Og jeg var med i det, der hed mandatudvalget under den danske hovedbestyrelse, Også her endte jeg med at blive referent. Jeg oplevede at være med til spændende møder med Amnesty-medlemmer fra andre lande og at have mange gode stunder og vigtige diskussioner med dem. Det var en særlig oplevelse for mig at være med til at forfatte et dansk resolutionsforslag, som blev vedtaget på et internationalt rådsmøde (dem har jeg dog aldrig været med til).

Vi kom på nettet – først med vores egen blog og mailingliste, siden også via Facebook og Instagram. I dag kan ingen af os forestille sig, hvordan det var ikke at være på nettet.

Og jeg har været med til en masse landsmøder (mere end én gang har jeg været referent i arbejdsgrupper her) og har også her mødt Amnesty-medlemmer fra nær og fjern.

Med årene skiftede sekretariatet holdning til vores arbejde; nu behøvede vi ikke længere at bruge tid på at fundraise, men kunne simpelthen bede om penge fra dansk afdeling til de aktiviteter, vi gerne ville lave. Dét var et stort løft for vores i forvejen gode aktivitetsniveau, og samtidig fjernede det en stor bekymring for os.

I 2010 flyttede vi fra Priorgade 1a til nye lokaler i Danmarksgade 7, så vi kunne få nogle bedre rammer om vores aktiviteter. Vi nedlagde lokalforeningen og blev igen en gruppe, kogruppen. Og jeg blev referent i kogruppen.

Sidste år blev vores lejemål desværre opsagt, og vi var nødt til at flytte igen, denne gang til vores nuværende lokaler i Jernbanegade 23 (lige rundt om hjørnet fra Danmarksgade, en gade der åbenbart står os nær!). Det er uden diskussion de bedste lokaler, vi har haft.

På det personlige plan har det været en givende tid for mig: Jeg har lært en masse mennesker at kende (og har fået skrevet en hel masse referater). Ved receptionen i dag fik vi genset nogle af de gamle bekendtskaber; det var rigtig godt at se alle igen. Og repræsentanter fra hovedbestyrelsen og sekretariatet, som vi altid har haft et godt samarbejde med, kiggede også forbi. Også dem var vi rigtig glade for at møde igen.

Det var lidt specielt for mig at indse, at den eneste gennemgående figur fra 1994 og frem faktisk er mig.

Min tid i Amnesty International er bestemt ikke slut. Menneskerettighederne er under pres mere end nogensinde før i min levetid; det er tragisk og skræmmende at høre ledende danske politikere tale dårligt om menneskerettighederne og at høre på deres ønsker om at få dem fjernet.

Set fra mit rigtige, lønnede arbejde som universitetslærer er det i øvrigt påfaldende, at jeg dér har måttet være med i den stik modsatte udvikling: Jeg skal nu bruge en masse tid på at fundraise for at kunne lave de aktiviteter, jeg egentlig helst ville bruge tid på. Erfaringerne fra mit ulønnede arbejde i Amnesty International viser, at det ikke var nogen god strategi.

1950’erne genbesøgt

Københavns universitets rektor Mogens Fog taler til de aktionerende studenter. Til højre ses studenterlederen Finn Ejnar Madsen 1968. Foto: Gyldendal.

Sidste år udkom Else Hansens bog Professorer, studenter og polit.er: Om velfærdsstatens universitetspolitik 1950-1975. Lige nu er den blevet aktuel igen, for jeg hører rygter om at nogen pønser på at indskrænke studienævnenes indflydelse, så de ligesom bl.a. Akademisk Råd bliver rent rådgivende, dvs. ikke har nogen indflydelse.

Ofte tænker vi ikke på, at der ikke altid har været studienævn. Kravet om studienævn dukker op i 1950’erne på Københavns Universitet – de medicinstuderende vil have indsigt i hvordan studieordningerne bliver til og have indflydelse på deres egne uddannelser. Men dette krav er meget kontroversielt.

I de københavnske medicinstuderendes blad Stud.med. kan man i 1951 læse et interview med professor Eggert Møller. Han siger

Lad kun studenterne komme med deres forslag, så skal vi levere den eventuelt manglende kritik og tage ansvaret for afgørelserne. … Studenterne kan altid roligt henvende sig til deres professorer. Ingen må være bange for os. selv om nogle af os ser lidt sure ud. Det betyder ikke noget.

I egen forståelse vil han gerne lytte til de studerende, men ideen om studienævn afviser han.

Men der sker som bekendt alligevel noget her. Mogens Fog, der også er professor i medicin foruden at være gammel frihedskæmper og senere bliver rektor på Københavns Universitet, er tilhænger af at der bliver oprettet studienævn. Senere, i 1968, støtter han de psykologistuderendes krav om at der skal være et studienævn for psykologi. Studienævnene er dog kun rådgivende. Først i 1970 får de beslutningskompetence med den nye styrelseslov. Det var denne styrelseslov, Mogens Glistrup og Fremskridtspartiet ville have afskaffet – og 30 år senere var det Socialdemokraterne og Venstre, der sammen sørgede for det.

Det er underligt og trist at tænke på, at styreformen på de danske universiteter i 2018 på mange måder ligner den styreform, der herskede først i 1950’erne.

Glistrup genbesøgt

Foto: Bjarke Ørsted.

Jeg kan huske, hvordan Mogens Glistrup dukkede frem i dansk politik meget pludseligt. Selv om jeg kun var syv år gammel, kunne jeg ikke undgå at bemærke, at der var en mand, som alle de voksne pludselig snakkede om. Glistrup var i fjernsynet i 1971, hvor han i et interview afslørede at han gennem systematisk brug af smuthuller i lovgivningen helt undgik at betale skat. Kort efter stiftede han Fremskridtspartiet, og ved det såkaldte jordskredsvalg i 1973 blev partiet landets næststørste. Siden røg Glistrup i fængsel for sine skattefiduser, og til sidst blev han marginaliseret i sit eget parti. En gruppe udbrydere, herunder Pia Kjærsgaard, stiftede Dansk Folkeparti – som nu 45 år senere er landets næststørste.

Når man i dag ser Fremskridtspartiets første partiprogram fra 1973, er det påfaldende, hvor meget af dette 45 år gamle tankegods, der lige så stille er blevet almindeligt accepteret i store dele af dansk politik.

Glistrups stærkt negative holdninger til flygtninge og indvandrere er almindeligt kendte, og gennem Dansk Folkepartis indflydelse siden 2001 har de spredt sig til store dele af det politiske landskab. Men det er bestemt ikke alt.

Når vi i dag hører regeringen tordne mod de offentligt ansatte og om hvor lidt de yder og hvor meget de kræver, er også dette en arv fra Glistrup. Han havde en meget negativ holdning til offentligt ansatte; i partiprogrammet fra 1973 står der således bl.a.

13. Overførelse af skrivebordsfolk til produktivt arbejde fremmes bl.a. ved kundgørelse af lønpolitik og ved, at det offentlige yder større bidrag til omskoling af skrivebordsbeskæftigede til nyttigt arbejde, jo før de pågældende opsiger deres hidtidige stillinger. (…)

14. Efter en overgangsperiode skal offentlige ansatte ikke have bedre pensionsvilkår for skatteydermidler end andre. Det offentlige yder dem altså folkepension på fuld linie med den øvrige befolkning, men ingen særpensioner. (…)

Men hvad med universiteterne? Også dem havde Fremskridtspartiet faktisk set sig vrede på – og især går det ud over det helt nye universitet i Roskilde!

Universitetsundervisningen må herefter kunne klares i København, Århus og Odense, således at planlægning af yderligere universiteter opgives, og Roskilde universitet sælges til andet formål, for eksempel motel. (…)
De nymodens styrelseslove med studenterindflydelse på studiernes tilrettelæggelse ophæves.

Den demokratiske styrelseslov blev som bekendt fjernet i 2003.

Om det så er den forskningspolitik, vi kender i dag, hvor eksterne forskningsmidler er stadigt vigtigere, bliver også den foregrebet af Glistrup.

34. Videnskabeligt forskningsarbejde udføres i langt højere grad end som nu som kontraktforskning, altså på grundlag af aftaler mellem læreanstalten og det erhvervsliv, som viser en sådan interesse for forskningen, at det er villigt til at betale det pågældende projekts omkostninger.

Alle politikere i vore dage er vokset op med Fremskridtspartiet og senere Dansk Folkeparti i baggrunden, og det er desværre blevet svært at forestille sig dansk politik uden indflydelsen fra dem. Men hvor ville det være godt.

Danskerne og de offentligt ansatte

Foto: Martin sylvest © Scanpix

Så kommer lockouten, og som den altid skarpe Simon Kongshøj bemærker, taler Sophie Løhde helt konsekvent om “danskerne” og “de offentligt ansatte” som om det er to forskellige grupper af mennesker.

I dag udtaler hun således at

Strejkemålene er nøje udvalgt til at ramme afgørende dele af ikke bare staten, men det danske samfund, og vil være til stor gene for mange danskere…

Denne strategi med at tale om “det rigtige folk” sat over for “de andre” er en strategi, som ikke helt få politikere fra ikke helt få partier benytter sig flittigt af i vore dage. Målet er selvfølgelig at få “danskernes” stemmer og at fortælle, hvem “danskernes” fjende er. Men jeg og alle andre offentligt ansatte er borgere i Danmark og dermed også danskere (for her er jeg ligeglad med hvad der står i vores pas).

Tekst eller billeder?

Internettets sejrsgang har ført til, at vi i højere grad end nogensinde før i den moderne verden kommunikerer ved brug af billeder. Den svenske forfatter Göran Rosenberg skriver i dagbladet Information om hvad alt dette gør ved os.

Han skriver

Jo mere vi kommunikerer med billeder og billedsymboler, desto mere kommer vi til at sige noget andet end det, vi kan sige med skrevne tekster.

Den civilisation, vi nu lever i, havde ikke været mulig uden en vidt udbredt evne til at skrive og læse tekster med komplicerede betydninger, flere bisætninger og ræsonnementer i flere led.

Hvilken slags civilisation vil være mulig, hvis denne evne svækkes og fortrænges under indtryk af den dramatisk styrkede evne til at kommunikere med lyd og animerede billeder? Det tror jeg knap nok, vi kan ane i dag.

Hvad jeg dog mener at kunne ane, er, at den eksplosionsagtige tilvækst af falske nyheder og mentale vira af alle slags også har at gøre med billedernes sejrsgang.

Når man som jeg og andre fra min generation er vokset op i en anden virkellghed, giver dette stof til eftertanke. Jeg har selv haft lignende overvejelser i forbindelse med min undervisning, siden jeg holdt op med at forelæse og begyndte at bruge podcasts. De studerende kunne nu se mine præsentationer, når de havde lyst og så ofte de ville. Over for mine kolleger nævnte jeg min bekymring for om dette ville betyde, at de ikke længere ville læse teksten i lærebogen. Men her fik jeg to meget vigtige indvendinger. Dels er der forbløffende mange studerende, der alligevel ikke læser teksten, dels kan brugen af video måske være med til at hjælpe disse og andre studerende med at lære det, de skal. Det vigtigste er dog, at de når læringsmålene, ikke at de når dem gennem video i stedet for gennem tekst.

Men samtidig ved vi, at der er masser af akademisk viden, der kun er tilgængelig i form af tekst, så det er nødvendigt at lære at læse. Og det vil stadig være nødvendigt at skrive akademiske tekster, for der er nogle erkendelser, det er lettest at formidle på skrift. Hele matematikkens sprog af notation er et eksempel på det. Skrift kan noget, som billeder ikke kan, præcis ligesom billeder kan noget, det skrevne ord ikke er i stand til. De studerende får stadig brug for at kunne læse akademiske tekster, og dette bliver er særligt læringsmål.

Min egen fornemmelse er, at udfordringen og det potentielle problem ikke kun er fremvæksten af billedmediet på bekostning af tekstmediet. Problemet er vel snarere, at det er fordybelsen, der forsvinder. En indholdsrig tekst tager tid at fordøje, men det gør et indholdsrigt billede (eller en indholdsrig film) så sandelig også. De billeder  – levende eller ej – som vi deler med hinanden på Internettet er ofte ikke af den slags, der kræver fordybelse. Så vi skal lære at læse billeder, og vi skal lære at skabe billeder, der kræver fordybelse, præcis ligesom vi skal lære at læse og skrive.

Laugesen 76

Side 13 fra Traveling.

I dag bliver Peter Laugesen 76 – og Henrik Hall, elsket og savnet, ville være fyldt 70.

Peter Laugesen har vi heldigvis endnu, og sidste år udkom hans Traveling, der er endnu en vellykket digtsamling fra hans rolige hånd – fuld af rejseindtryk og natur. Jeg har haft den store ære og glæde at møde ham flere gange i årenes løb, og jeg håber en dag at kunne gøre det igen. Et særligt minde, jeg har, er at Laugesen engang sendte mig nogle af sine gamle udgivelser – kvit og frit. Og jeg husker hvordan jeg tilbage i 2015 havde den ære at stå på samme scene som ham (og Svend Åge Madsen)  i Aarhus.

Tillykke, Peter!

Jakob Ejersbo

Foto: Morten Langkilde © Type 2.

I dag fik jeg omsider set Liberty, DRs serie baseret på Jakob Ejersbos posthumt udgivne roman af samme navn. Første afsnit har jeg endnu ikke nået at se, men det skal indhentes.

Jakob Ejersbo nåede at få De Gyldne Laurbær for Nordkraft og siden at blive kåret til “Årets københavner”, hvilket er paradoksalt for de mange af os, der altid tænker på ham som aalborgenser. Han og jeg færdedes nogle af de samme steder i Aalborg i sin tid, ikke mindst på Tusindfryd (og nej, jeg har aldrig taget stoffer). Han spillede en overgang i et band, som jeg desværre har glemt navnet på. Min hustru har kendt hans mor. Og jeg grubler stadig over, om jeg mon nogensinde fik snakket med Jakob Ejersbo på Tusindfryd dengang. Det er desværre alt for sent at spørge Jakob selv, for i år er det 10 år siden, han døde, alt, alt for ung.

Kinesiske tilstande

Billede: TechNode (https://technode.com/2017/08/23/chinas-social-credit-system-ai-driven-panopticon-or-fragmented-foundation-for-a-sincerity-culture/)

Regeringens “ghettoudspil” Ét Danmark uden parallelsamfund bliver indledt med linjerne

Regeringen ønsker et sammenhængende Danmark. Et Danmark som bygger på demokratiske værdier som frihed og retssikkerhed. Ligeværd og frisind. Tolerance og ligestilling. Et Danmark hvor alle deltager aktivt.

Men virkeligheden er en anden.  Når statsministeren til Berlingske udtaler at

Selve danskheden er truet, og derfor er det nødvendigt at gøre op med tanken om, at alle i Danmark skal behandles lige.

er det unægtelig svært for at få denne udtalelse til at harmonere med de flotte ord om retssikkerhed, ligeværd og ligestilling.

Udspillet tilsidesætter helt utilsløret sædvanlige ideer om retssikkerhed. For nylig skrev jeg om ideen om “dobbeltstraf”. Nu kan vi læse, hvordan man vil ændre databeskyttelsesloven, så det bliver muligt at samkøre vilkårlige databaser med personfølsomme oplysninger for at lave et pointsystem for børnefamilier.

Denne idé minder i øvrigt i forbløffende grad om, hvordan man i Kina er i fuld gang med at lave et pointsystem for alle borgere. Også her samkører systemet mange databaser med personfølsomme oplysninger, hvorefter hver enkelt borger får tildelt en rating. I det danske system er det så kun personer, der bor bestemte steder i landet, der skal være med i pointsystemet. Men det er ikke klart for mig, hvorfor det skulle være mindre problematisk, at det kun er personer, som regeringen ikke har tillid til, der skal udsættes for et pointsystem. For mig at se skaber både pointsystemet og ideen om “dobbeltstraf” netop nogle meget veldefinerede parallelsamfund, hvor der gælder andre regler end i resten af det danske samfund. Og det er endnu et skridt ind i det panoptikon, som den franske sociolog Michel Foucault talte om: Et samfund hvor magthaverne som udgangspunkt overvåger borgerne, og borgerne er passive subjekter.

Ideen om at man skal tilsidesætte grundlæggende borgerrettigheder for at “sikre friheden for alle” er blevet brugt mange gange gennem historien, men jeg har svært ved at komme i tanke om tilfælde, hvor denne slags sanktioner har ført til mere frihed.

71-årig mand har adgang til tusinder af atomvåben

En af de mange konsekvenser af den tilstundende storkonflikt er at forligsmanden – der faktisk er en forligskvinde, Mette Christensen– nu bliver en central person. Jyllands-Posten havde for to dage siden en artikel om Mette Christensen med overskriften En 72-årig kvinde skal måske rage kastanjerne ud af ilden i overenskomstforhandlingerne.

Men hvorfor er Mette Christensens alder og køn egentlig vigtigt i denne sammenhæng? Jeg ved det virkelig ikke. Det vigtigste er altid de kompetencer, som forligsmægleren (hvorfor hedder det egentlig ikke dét?) skal have. Jyllands-Posten rettede da også deres overskrift til

Hvordan ville det mon fremstå, hvis alle overskrifter om USAs siddende præsident i stedet for “Donald Trump” brugte ordvalget “71-årig mand”? Det var egentlig et spændende eksperiment.